وقت بیشتر برای آموزش درمدارس

به تصمیم دولت، اداره کل امورمدارس برنامه‌ای را برای توسعه‌ی امر آموزش در سطح ملی به اجرا درخواهدآورد.

هدف از این برنامه یافتن الگو و نمونه‌ای ست تا براساس آن، آموزگاران و مسئولان مدارس بتوانند وقت و نیروی خود را به جای کارهای اداری صرف آموزش و رسیدن به نیازهای دانش آموزان کنند.
وزیر آموزش، گوستاو فریدولین از حزب محیط زیست گفته است که اجرای این برنامه از پاییز پیش رو آغازخواهد و به این منظور ۱۹ میلیون کرون در اختیار اداره کل امورمدارس قرارداده شده است. برای این برنامه بودجه‌ای حدود ۱۴۰ میلیون کرون درسال درنظرگرفته شده است.
اداره کل بازرسی کشور، دولت را بخاطر اجرای نابرابرالگوهای آموزشی و کمک به مدارس مورد انتقادقرارداده‌است. این اداره گفته‌است که بسیاری از مدارسی که نیاز به این کمک‌ها داشته‌اند، به دلیل پیچیدگی ارسال درخواست، نتوانسته‌اند آن را دریافت کنند.