کمبود پزشک و پرستار در بیمارستان ها

پرداخت پاداش برای جبران کمبود پزشک و پرستار

کارکنان شوراهای استانی درصورت معرفی همکاران پزشک و پرستار خود برای کار در بیمارستان‌ها، هزاران کرون پاداش دریافت خواهندکرد.

کمبود پزشک و پرستار باعث شده است تا لندستینگ (شورای استانی) هزاران کرون پاداش برای کارکنانی درنظربگیرد که پزشک یا پرستاری را برای کار پیشنهادمی کنند. برای نمونه در دالارنا اگر پرستار جدیدی دربخش روانی بیمارستان استخدام شود، به معرف او ۲۰۰۰۰ کرون پاداش پرداخت خواهدشد. با استفاده از این شیوه، بخش روانی بیمارستان Säter در دالارنا توانسته‌است از زمستان گذشته تاکنون ۱۳ پرستار جدید استخدام کند. شورای استانی که امور پزشکی را در کشور به عهده دارد علاوه بر پرداخت پاداش به کسانی که پرستار و پزشکی را برای کار معرفی می‌کنند، به پزشکان و پرستارانی نیز که استخدام می‌شوند درصورت تعهد دوسال کار، کمک‌هزینه‌ی نقل مکان و یک ماه حقوق اضافه نیز پرداخت خواهدکرد. درحال حاضر در سه منطقه‌ی دالارنا، اوپسالا و یوتالاند غربی پرداخت این پاداش‌ها اجرا می‌شود.