بودجه چند میلیون کرونی برای آموزش زبان سوئدی

دولت امروز تصمیم گرفت که سی میلیون کرون کمک هزینه دولتی برای آموزش زبان سوئدی و دادن اطلاعات در مورد جامعه به پناهجویان، دراختیار انجمن های آموزشی قراردهد. زمان اجرای این برنامه از پائیز امسال تعیین شده است. مسئولان آموزشی هدف از این اقدام دولت را، آشنائی پناهجویان با زبان سوئدی هنگام انتظار برای دریافت اجازه اقامت عنوان می کنند تا درصورت دریافت اجازه اقامت بتوانند سریع تر وارد جامعه و بازارکار سوئد شوند. 

 ABF, Folkuniversitetet, Studieförbundet vuxenskolan و Bilda چهار مرکز هستند که بیشترین مبلغ از این بودجه در اختیارشان قرارگرفته است. برخی از پناهجویان که توانسته اند پیش ازاین در برخی از دوره های آموزشی شرکت کنند موفق شده اند تا در مدت زمان نسبتا کوتاهی زبان سوئدی را بیاموزند و وارد بازارکار سوئد شوند، برای نمونه می توان از Hani Shabanpour هانی شعبانپور نام برد که در مدت ده ماهی که در انتظار دریافت پاسخ اداره مهاجرت بود به یکی از کلاس های آموزشی ABF رفت و توانست زبان سوئدی را بیاموزد و وارد بازار کار شود.