افزایش قاچاق اسلحه به سوئد

میزان قاچاق اسلحه به سوئد روبه افزایش است و هم زمان، درگیری مسلحانه میان گروه های بزهکار نیز بیشتر می شود.

درسال گذشته ۱۳۰۰ اسلحه غیرمجاز در سوئد کشف و ضبط شد. این میزان، به نوشته نشریه Nerikes Allehanda صد اسلحه بیش از سال گذشته است. این نشریه اشاره کرده است که هم زمان، از توجه به تیراندازی‌های گروه‌های بزهکارعلیه یک دیگرکم شده‌است.
سلاح های کشف شده از انواع مختلف هستند ازجمله هفت‌تیر و مسلسل. بیشتر این سلاح‌ها به صورت قاچاق از برخی کشورهای اروپایی وارد سوئد می شوند. کارشناسان می گویند که بازبودن مرزهای کشور، یکی از عوامل مهم عبوردادن این سلاح‌ها از مرز و واردکردن آنها به کشوراست.