بازداشت دو مظنون به انجام قتل

دو جوان که مظنون به ارتکاب به قتل و تلاش برای قتل در کمون اوره برو بودند، بازداشت شدند.

روز پنجم ژوئیه یک جوان بیست ساله در یک حادثه تیراندازی، به ضرب گلوله به قتل رسید. پلیس، دو مرد را مظنون به انجام این قتل شناخت و به تعقیب آنها برآمد. این دو مرد اینک در بازداشت پلیس هستند. پیش ازاین برای این دو نفر حکم غیابی بازداشت صادرشده و از انها خواسته شده بود که خود را تسلیم کنند.