توصیه شده است به تونس سفر نشود

شرایط امنیتی در تونس عادی نیست و درصورت عدم نیاز مبرم، بهتراست به این کشور سفر نشود.

وزارت امورخارجه  سوئد  به شهروندان توصیه کرده است که به دلایل امنیتی، از انجام سفرهای غیرضروری به تونس خودداری کنند. این توصیه، مناطق توریستی آن کشور درسواحل مدیترانه را نیز دربرمی گیرد.
وزارت امورخارجه همچنین توصیه کرده است که از انجام هرگونه سفری به پارک ملیِ Jebel Chaambi و مناطق مرزی لیبی و الجزایر با سودان نیز خودداری شود.