Gotländska kustområden har inventerats

Länsstyrelsen har gett ut en ny rapport om artsammansättning av djur på botten i fyra gotländska kustområden. Syftet med inventeringen var att undersöka artrikedomen på havsbotten och därmed också vattenmiljön.

 

- Av de fyra områden som undersökts sedan 2006 visar alla på god ekologisk status vilket är väldigt positivt, säger kust- och havsmiljöhandläggare Andreas Pettersson.

De besökta lokalerna var fördelade inom fyra kustvattenområden; Östra Gotlands norra kustvatten (Slite), Fårösunds kustvattenområde, Östra Gotlands södra kustvatten (När, Östergarn) och Västra Gotlands mellersta kustvatten (Klintehamn).

Områdena utanför När-Östergarn, Slite och Klintehamn har uppvisat god status vid alla undersökningstillfällen sen 2006. Området Fårösund har däremot varierat lite mellan undersökningstillfällena med sämre status 2006 och 2011 men god status 2008 och 2014. Sammanfattningsvis visar 2014 års i Gotlands läns samtliga undersökta områden god status avseende bottenfauna.