اختلاف نظر برسردادن وام به یونان

اختلاف نظر بر سرمحل تامین وام به یونان که حدود دوازده میلیارد یورو است ادامه دارد.

این وام برای تامین مخارج یونان در فصل تابستان است. در روزهای اخیر، پیشنهاد تامین بخشی از این مبلغ از سوی تمام کشورهای عضو اتحادیه با وجود عضو نبودن در واحد پولی یورو، نگرانی هائی را در میان این کشورها به وجود آورده بود.
وزیردارائی سوئد ماگدالنا آندرشون که روز گذشته در جلسه ی وزرای دارائی کشورهای اتحادیه در بروکسل شرکت داشت در گفتگوئی با اکوت بخش خبر رادیو سوئد در این زمینه گفت: این موضوع مربوط به کشورهای عضو واحد پولی اتحادیه ی اروپا می شود. آن هائی که به یونان وام داده اند، حالا نیز باید آن را تکرار کنند. اواما تاکید کرد که اگر نتیجه ی گفتگوها بر بودجه ی تمام اتحادیه و بیست و هشت کشورعضو به تاثیر بگذارد، آنوقت مهم است که سوئد نیز مشارکت کند. او گفت که این امر را در جلسه روز گذشته نیز عنوان کرده بود. او همچنین در مورد این که چنانچه برای باقی ماندن یونان در واحد پولی اتحادیه، بخواهند از بودجه کل اتحادیه برداشت کنند نیز ماگدالنا آندرشون گفت که در این صورت این پیشنهاد را مورد مطالعه قرار داده و آن را با پارلمان درمیان خواهیم گذاشت.