افزایش فرار بزهکاران از مراکز روان درمانی

بر میزان فرار از مراکز روان درمانی بزهکاران در سراسر کشور افزوده شده است

روزسه شنبه، یک مرد از مرکزروان درمانی سوندسوال گریخت که دومین فرار از این مرکز در مدتی کوتاه بود. سال گذشته، ۱۴۴ مورد فرار ازاین مراکز به اداره کل اموراجتماعی ارائه شد که می‌توان با سال ۲۰۰۸ مقایسه کرد که تنها ۶۳ موردبود.