برنامه‌ای برای مقابله با آزار متکدیان

دولت از پلیس خواسته است تا ارتکاب جرم علیه متکدیان را بررسی کند و تا آخر ماه نوامبر، پیشنهادی برای مقابله با این جرایم به دولت ارائه دهد.

این، بخشی از اقداماتی ست که دولت می‌خواهد برای مقابله با آزار و اذیت شهروندان اتحادیه اروپا به اجرادرآورد. دلیل این اقدامات به گفته‌ی وزیرکشور، اندرش ایگِمَن، افزایش این گونه جرایم علیه متکدیان و نیز افزایش قاچاق انسان است.