جلوگیری از افزایش خودکشی در ایستگاه‌های قطار

برای کاستن از میزان خودکشی در ایستگاه‌های قطار، اداره امور حمل و نقل استان استکهلم، برنامه‌های پیش‌گیرانه خود را توسعه داده‌است.

سال گذشته حداقل ۸۰ نفر با انداختن خود جلو قطار، خودکشی کردند. ازاین تعداد، ۱۲ نفر در استکهلم دست به چنین کاری زدند. یکی ازمسئولان اداره امور حمل و نقل دراین استان می‌گوید که بدون این برنامه، تعداد چنین افرادی می‌توانست خیلی بیشترباشد.
به دلیل افزایش میزان خودکشی در ایستگاه‌های قطار، درسال ۲۰۱۲ سازمان وابستگانِ قربانیان با این اداره تماس گرفتند و از آن زمان، اقدامات گسترده‌تری توسط این اداره به اجراگذاشته شد. به گزارش این اداره، از آن زمان تاکنون از خودکشی حداقل ۱۹ نفر جلوگیری شده است.