Farligt avfall i marken där bryggeri planeras

1:25 min

Marken i hamnen där Gotlands bryggeri planerar att bygga ett nytt bryggeri ska saneras innan försäljning, ett arbete som enligt konsultföretaget Swecos rapport kommer kosta 12-16 miljoner kronor. Då ingår schakt, transport, mottagning av massorna samt återställning av området. I marken finns i nuläget cancerogena ämnen som klassas som farligt avfall.

Inför planerna på ett nytt bryggeri i hamnen lät region Gotland göra en mikljöteknisk markundersökning, en provtagning av området, som är 5000 kvadratmeter stort.

På området som benämns som badhusparken har tidigare olja lossats och lagrats från 1930-talet fram till tidigt 80-tal. Det handlar om oljeprodukter som tjockolja, flygfotogen, lysfotogen, bensin och diesel.

Det har även funnits en tjärcistern med stenkolstjära, och på området finns också gamla oljeledningar och en tjärledning att ta hänsyn till.

Undersökningen har omfattat provtagning av jord, grundvatten och asfalt.

Jorden i området besdtår till stor del av fykllnadsmassor, alltså sand. Det fanns även tegelrester, svarta klumpar och enligt rapporten gav fyllnadsmassorna ett skitigt intryck och en tydlig lukt förekom. Oljeskimmer syntes även på en del av den jord som kom från borrhålet.

Generellt förekom mycket höga halter av av PAH:er, som är cancerogena. I vissa fall förekom så mycket PAH:er att jorden klassas som farligt avfall.

Det förekom även bly och kvicksilver.

Grundvattnet är förorenat av PAH:er, och på 1,5-2 meters djup hittades en hög halt av arsenik.

Även asfalten som täcker hela ytan kring hamnkontoret kollades, det handlar om två lager asfalt, ett gammalt som man sedan asfalterat över. Tydlig lukt kunde noteras från de äldre asfalten. Även här hittades låga halter av PAH.

Sammanfattninsvis visar undersökningen att föroreningarna kan medföra risker för människors hälsa och miljön vid pågående markanvändning och planerad markanvändning. Ånga från föroreningarna kan tränga upp i byggnaden och kan då vara farliga för dem som vistas där. Föroreningarna kan även vara ett hot mot vattenlevande organismer i hamnbassängen intill.

En schaktsanering av de förorenade massorna skulle enligt rapporten landa på mellan 12-16 miljoner kronor. I den här kostnaden inkluderas schakt, transport, mottagning av massorna samt återställning av området.