Bristen på toatömning skapar problem

1:51 min

Båtägare får inte längre tömma sina latrintankar i havet utan dessa måste tömmas med hjälp av sugtömning i land. Men flera hamnar på västkusten saknar den servicen.

Från och med första april i år är det förbjudet för fritidsbåtar att släppa ut toalettavfall i hav, sjöar och inre vattendrag. I stället ska toalettömning ske vid avfallsanläggningar. Båtar som bryter mot reglerna riskerar att få böter.

Vid nuläget har Transportstyrelsen fått in närmare 100 klagomål från båtägare som tycker att hamnarnas avfallsanläggningar brister. Transportsyrelsens Lina Peterson är sakkunnig i miljöfrågor, och hon säger att flest klagomål har kommit in från västkusten.

– Just på västkusten har vi fått in en hel del anmälningar. Tyvärr verkar det se ganska glest ut med tömningsstationer där, säger hon.

Transportstyrelsen ska nu se över om det behövs byggas fler tömningsstationer längs västkusten. Om hamnarnas kapacitet inte möter båtägarnas behov kan de begära att hamnarna bygger fler avfallsanläggningar.

Åtgärdas problemen inte inom angiven tid riskerar hamnarna att få böter.