Ska utplåna hunger i världen till 2030

2:08 min

Efter veckor av förhandlingar har FN:s medlemsländer enats om 17 utvecklingsmål som ska ta itu med fattigdom och klimatförändringar. Men målen har kritiserats för att vara för många och för detaljerade för att få genomslag.

Kartläggningen över hur FN ska tackla bland annat fattigdom och hungersnöd i världen kallas av flera för historisk. FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon har redan hyllat målen som de 193 medlemsländernas representanter enats om.

– Det här är en plan för att utplåna fattigdom, överallt i världen, och ingen lämnas utanför, sade generalsekreteraren.

När utvecklingsmålen till slut kunde presenteras efter veckor av förhandlingar möttes de enligt nyhetsbyrån Reuters av stående ovationer i FN-byggnaden i New York.

Det har nu gått 15 år sedan FN:s medlemsländer bestämde sig för att ta gemensamma krafttag mot fattigdom och orättvisor i världen. De åtta så kallade millenniemålen som då sattes upp har både lyckats och misslyckats.

Målsättningarna inom miljö och hållbarhet har en bra bit kvar, och vad gäller mödradödligheten är den fortfarande hög i flera länder.

Samtidigt har fler än hälften av de länder som omfattas minskat hungern. För första gången är det färre än 800 miljoner människor i världen som inte har tillräcklig tillgång på mat. Och fler flickor går nu i skolan.

De nya utvecklingsmålen ska ersätta de gamla och syftar bland annat till att minska ojämlikheten inom och mellan olika länder, att skapa jämställdhet mellan könen, förbättra vatten- och energiförsörjningen och bekämpa klimatförändringarna.

Men det millenniemålen gjorde var också att sätta de globala frågorna på en internationell agenda. De nya målen har kritiserats för att vara för många och för detaljerade för att kunna få samma genomslag.

Av stor vikt för att den nya planen ska gå att genomföra är finansieringen. Att uppnå utvecklingsmålen beräknas kosta mellan 3 300 och 4 500 miljarder dollar årligen, vilket på ett ungefär motsvarar hela USA:s statsbudget för 2016.

Bland annat har givarländerna lovat att ha som mål att avsätta 0.7 procent av BNP till utvecklingsbistånd, ett mål som i dag bara uppfylls av en handfull stater.

FN:s nya utvecklingsmål ska formellt godkännas i september.