Maxtaxa för äldre i Norrköping

I Norrköping tas det nya taxesystemet för äldre och funktionshindrade upp i Kommunfulllmäktige idag. Förändringarna görs dels p g a ny lagstiftning dels för att underlätta beräkningen av avgifterna.