Lärararutbildningen kritiseras - saknar andraspråksinlärning

2:02 min

Regeringen har avsatt stora resurser för att fortbilda lärare i andraspråksinlärning för att möta det behov av de många nyanlända elever som kommit och väntas komma, till svenska skolan. Men trots att behovet av denna kompetens är stor på skolorna ingår det inte som ett obligatoriskt moment i dagens lärarutbildningar.

Isak Skogstad är ordförande för Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening och han menar att studenterna i dag oftast inte får med sig någon kunskap alls om andraspråksinlärning.

– Man måste investera långsiktigt. De som går igenom dagens utbildning är framtidens lärare. Därför är det vitalt att man får den här kompetensen inom svenska som andraspråk. Det är naturligtvis tacksamt att regeringen satsar på kompetensutbildning hos yrkesverksamma lärare, men ska vi bygga morgondagens lärarutbildning då behöver vi lägga till svenska som andraspråk, säger Isak Skogstad.

Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening gick i somras tillsammans med Moderaterna ut med ett krav på att göra undervisning i svenska som andraspråk till en obligatorisk del av alla lärares utbildning. Nu höjs fler röster om en förändrad lärarutbildning.

Lärarförbundet vill inte göra svenska som andraspråk obligatoriskt utan vill istället att undervisning om hur man lär ut till nyanlända elever ska genomsyra hela utbildningen.

Karin Sandwall Åsberg som är föreståndare på Nationellt centrum för svenska som andraspråk är inne på samma linje.

– Lärarutbildning skulle behöva ha som ett genomgående perspektiv, inte som en enstaka kurs inom lärarutbildningen. Varje kurs på lärarutbildningarna skulle behöva ta hänsyn till att det i klassrummen sitter 20 procent elever som har en annan bakgrund än svensk.

Ekot har varit i kontakt med några av landets lärarutbildningar.

Lärarutbildningen på Malmöhögskola har skrivit in andraspråksinlärning som ett eget lokalt mål men flera andra berättar att det helt saknas i utbildningen. Förklaringen är enligt dem Ekot talat med att utbildningen är väldigt styrd av politiskt fastlagda lärandemål och i dem finns det här inte med.

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, vill inte ändra i lärarutbildningens mål.

– Den grundläggande inställningen hos oss är att det är lärarsätena som sköter både dimensioneringen och hur man lägger upp utbildningen, säger hon.