Beslut om bryggeri i hamnen idag

1:49 min

Idag ska regionstyrelsen besluta om Spendrups ska få köpa fastigheten i Visby hamn. På flera punkter har Region Gotland inte följt advokateras rekommendationer för att undvika att det kan röra sig om otillåtet statstöd.

Köpesumman är 14 miljoner, men kostnaderna för att sanera marken, riva byggnaden och flytta på befintliga verksamheter och hyresgäster beräknas till 39 miljoner kronor. Det kommer alltså att kosta skattebetalarna 25 miljoner kronor om Region Gotland ska sälja fastigheten.

För att få det utrett om affären skulle stå i strid med EU:s och Sveriges regler för statsstöd anlitades advokatfirman Foyen.
Enligt advokaternas rapport skulle en oberoende värdering ha gjorts innan man förhandlade fram priset med Spendrups. Men det gjordes inte, som P4 Gotland avslöjat tidigare.

Regionen har sen låtit göra en värdering som visar att marknadsvärdet är runt 10 miljoner kronor, alltså 4 miljoner mindre än vad Spendrups vill betala.

Men på ytterligare två punkter har Region Gotland inte följt advokaternas rekommendationer.

Advokatfirman pekade på att det kan finnas en risk för att kostnaderna för rivningen på 2 miljoner kronor kan innebära otillåtet statstöd om rivningen inte innebär ett ökat marknadsvärde. Advokaterna ville därför se en jämförelse med marknadsvärdet med befintlig byggnad kvar och värdet med riven byggnad innan beslut fattas av politikerna. Men en sådan jämförelse har inte gjorts i den senaste värderingen.

Advokatfirman rekommenderade därför också att Region Gotland anmäler försäljningen till EU-kommissionen för att få ett besked om det rör sig om otillåtet statsstöd.
Men Region Gotland har valt att inte anmäla affären till EU-kommissionen eftersom det tar minst ett år att får ett svar och att det därmed inte går att få ett klargörande besked nu. Så står det i underlaget till ledamöterna i Regionsstyrelsen, som alltså ska besluta i frågan idag.

Det står också i underlaget att det, enligt avtalet med Spendrups, är bryggeriet som ska bära kostnaderna om EU-kommissionen sen bedömer att det handlar om otillåtet statstöd.

Det handlar också om att regionstyrelsen behöver mer pengar för att affären ska genomföras. I det underlag som politikerna i regionstyrelsen fått står det regionstyrelsen behöver tilläggsanslag på 18 miljoner kronor och att det ska finansieras med eget kapital. Samtidigt är Regionens budget ansträngd och Hälso- och sjukvårdsnämnden och Socialnämnden kräver mer pengar.

Det står också i underlaget att det krävs ett ja till affären i regionstyrelsen idag och sen ett ja i regionfullmäktige den 7 september för att affären ska genomföras. De villkoren finns i avtalet med Spendrups. Och andra villkor är att det fattas beslut om en ny detaljplan, att bygglov beviljas och att nuvarande fastighet är riven och marken sanerad senast den 7 mars 2017.

Den politiska majoriteten är inte heller enig i frågan. Vänsterpartiet har tidigare sagt att affären blir för dyr och Miljöpartiet har också ifrågasatt kostnaderna. Så det kan bli ett beslut över blockgränserna.