Millenniemålen - länder som lyckats

7:54 min

I år ska FN:s millenniemål vara uppfyllda. Efter 15 år har världens länder inte nått alla målen, men många framsteg har gjorts. I en serie reportage tittar Ekot närmare på vilka länder som lyckats, för att hitta recepten för framgång på dessa livsviktiga områden.

De åtta Millenniemålen antogs år 2000 av FN:s alla medlemländer. Länderna fick 15 år på sig att halvera fattigdomen, få fler barn i skola och minska riskerna att dö vid barnafödsel bland annat.

Ekot har besökt skolor och barnavårdscentraler, gränder och byar, universitet och myndighetskontor världen över, för att lyfta fram satsningar som tagit världen närmare målen. Vi tittar också på varför vissa har så lång väg kvar, och blickar framåt mot FN:s nya utvecklingsmål.

Ekots Maria Sjöqvist beskriver i P4 Världen inom vilka områden målen haft störst genomslag.

– Den extrema fattigdomen har man lyckas halvera, mål nummer ett. Man har även halverat andelen människor utan rent dricksvatten. När det gäller skolan har man nått nästan ändra fram, nio av tio barn börjar i skolan, och lika många flickor som pojkar.

Men på andra områden når världens länder inte ända fram.

– Mödradödligheten är ett av sorgebarnen på den här listan. Det har gått framåt och sjunkit i talen, men inte alls så mycket som man velat. Det samma gäller spädbarnsdödligheten. Det är fortfarande farligt att föda barn och att vara ett litet barn i fattiga länder.

– Det är ju ett mysterium att man inte lyckas med det, när man vet att ganska enkla medel skulle hjälpa. Kanske är det en pengafråga och att man prioriterat andra mål mer, säger Maria Sjöqvist.

De åtta Millenniemålen

 • Mål 1: Halvera den extrema fattigdomen
 • Mål 2: Alla barn i grundskola
 • Mål 3. Öka jämställdhet mellan män och kvinnor
 • Mål 4: Minska barnadödligheten
 • Mål 5: Minska mödradödligheten
 • Mål 6: Minska spridningen av HIV och aids och bekämpa malaria
 • Mål 7: Säkra en hållbar utveckling, och halvera antalet människor utan tillgång till rent vatten och toaletter
 • Mål 8: Öka samarbetet mellan fattiga och rika länder när det gäller utveckling

Reportage: Länder som lyckats

- och några som har lång väg kvar

Zooma och klicka på de markerade länderna för att höra vår rapportering om arbetet med att nå målen. På FN-flaggorna hittar du rapportering om de nya FN-målen.

Reportagen i kartan finns även att höra på länkarna längre ned på sidan.

Nya mål för hållbar utveckling

Efter millenniemålen är det nu dags för världens länder att avge nya löften om hur man ska arbeta för en bättre värld. Den här gången blev det 17 storslagna mål som världen ska försöka leva upp till. Hållbara utvecklingsmål kallas de, och är indelade i inte mindre än 169 delmål, om allt från att utplåna fattigdom till att skapa säkra städer, jämlika samhällen och ett hållbart jordbruk och energiförsörjning.

FN:s 193 medlemsländer har i princip redan kommit överens om de nya målen, som högtidligen ska undertecknas på ett toppmöte i New York i slutet av september. Över 150 världsledare väntas till FN-högkvarteret för mötet. Om 15 år vet vi hur det gick den här gången.

De 17 nya målen

 1. Utrota all form av fattigdom överallt
 2. Utrota hunger, säkerställa matsäkerhet och förbättrad nutrition och förespråka hållbart jordbruk
 3. Garantera ett hälsosamt liv och uppmuntra välmående för alla åldrar
 4. Garantera en inkluderande, rättvis utbildning av god kvalitet och uppmuntra möjligheter till livslångt lärande för alla
 5. Uppnå jämställdhet och ge alla kvinnor och flickor större självbestämmanderätt
 6. Garantera tillgång till och ett hållbart användande av vatten och sanitet för alla
 7. Garantera tillgång till prisvärd, pålitlig, hållbar och modern energi för alla
 8. Uppmuntra en fortsatt inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, fullt och produktivt arbete och anständiga jobb
 9. Bygga upp en hållbar infrastruktur, förespråka inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation
 10. Minska ojämlikheter inom och mellan länder
 11. Göra städer och mänskliga bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara
 12. Garantera hållbara konsumtions- och produktionsmönster
 13. Vidta viktiga åtgärder för att bekämpa klimatförändringen och dess inverkan (i linje med FN:s ramavtal om klimatförändringen med UNFCCC)
 14. Bevara och nyttja haven och marina resurser på hållbart vis
 15. Skydda, återställa och uppmuntra till hållbar användning av ekosystemen på land, hantera skogen hållbart, bekämpa ökenspridning, stoppa och återställa landdegradering och stoppa förlusten av biologisk mångfald
 16. Uppmuntra fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillgodose tillgång till rättvisa för alla och bygga effektiva, ansvariga och inkluderande institutioner på alla nivåer
 17. Stödja verkställandet av hållbar utveckling i större utsträckning och återuppta det globala partnerskapet för hållbar utveckling