Så här gjorde vi biblioteksenkäten

Enkäten gick ut till landets 290 kommuner i mitten av juni. Principen är en kommun ett svar, det vill säga att det är bibliotekschef/biblioteksansvarig som har svarat för hela kommunen.

Vi har bland annat frågat om antal incidenter av hot, våld och trakasserier, om hur ofta det uppstår stök eller allvarligare incidenter, huruvida man ser en förändring under tiden som yrkesansvarig samt om åtgärder och konsekvenser.

Av 290 kommuner har 247 svarat, vilket ger en svarsfrekvens på 85%.  Majoriteten svar kom under juni och juli.

Undantag från principen en kommun ett svar är Malmö och Göteborg, där kommunerna delat upp verksamheten i stadsdels- och områdesbibliotek. För att få en samlad bild av Göteborg och Malmö och inte bara situationen på de respektive stadsbiblioteken skickade vi därför ut samma enkät även till stadsdels- och områdesansvariga: 11 i Göteborg och 7 i Malmö.

Den sammanlagda svarsfrekvensen i Göteborg blev 83% och i Malmö 100%.