Riskanalys

Översvämmningarna förra sommaren visade hur sårbart länet är vid naturkatastofer men också vid svåra olyckor. Nu ska länsstyrelsen i ett särskilt projket kartlägga riskerna och se vad man kan göra åt dom. I första hand ska man undesöka ras- och skredriskerna, risken för översvämmningar och dammarnas säkerhet men också tex hur farligt gods transporteras genom länet och hur vi klarar av t ex långa elavbrott.
Nästa vår ska slutrapporten vara klar med förslag på hur riskerna kan byggas bort eller i alla fall minimeras. Det här skriver dagbladet om idag.