Hälsovården påverkas av flyktingströmmarna

2:04 min

En rad olika funktioner i samhället kommer att belastas hårt om flyktingströmmarna fortsätter eller ökar under ett år. Det visar rapporter från landets länsstyrelser. Mest kommer skola och socialtjänst att drabbas men även hälso- och sjukvården kommer att påverkas.

– Det är svårt att få tag på personal, det finns inte något överskott på sjuksköterskor och vi hade redan innan den här situationen svårt att bemanna, säger Karin Blom, chef för Sjöbo vårdcentral i Borås.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har frågat alla länsstyrelser om hur olika verksamheter i kommuner och landsting kommer påverkas om flyktingströmmen fortsätter som i dag eller ökar under ett års tid.

De flesta länsstyrelser har svarat att skola och socialtjänst kommer att drabbas hårdast - läget är redan i dag mycket ansträngt på många håll. Men även sjukvården kommer att påverkas, speciellt om flyktingströmmarna ökar.

Till Sjöbo vårdcentral i Borås söker sig nyanlända som bor på en camping i närheten. Där handlar det ofta om ganska tidskrävande besök, berättar vårdcentralchef Karin Blom.

– Först är det ju att man kanske behöver tolk, men sen kanske de har varit på väg under lång tid och kanske inte haft mediciner för sin kroniska sjukdom på flera månader. Det tar ju naturligtvis längre tid första gången en läkare träffar en sådan patient.

Bristen på tolkar lyfter många länsstyrelser i sina rapporter. Många skriver också att de sektorer inom vården som är hårdast pressade och kommer att påverkas mest är Folktandvården, psykatrin och primärvården.

I exempelvis Dalarna har landstinget i dag svårt att genomföra de hälsoundersökningar av asylsökande de är skyldiga till i tid rapporterar, P4 Dalarna.

På flera håll i landet har primärvården börjat jobba uppsökande med flyktingar, bland annat i södra Älvsborg i Västergötland. Det kan vara ett sätt att underlätta i ett ansträngt läge säger primärvårdschef Maritha Bäck.

– Det har skapat lite mer arbetsro på vårdcentralerna. Samtidigt som vi har underlättat för flyktingarn och för personalen.