Landskrona

Dålig koll på förorenade jordvallar

2:06 min

Myndigheter har dålig kontroll över vad som läggs på hög i jordvallar. Det är upp till vallbyggarna själva att anmäla om massorna är förorenade, söka rätt tillstånd och ta markprover. Men en del vägrar trots dom från mark- och miljödomstolen.

I Landskrona förbjöd miljönämnden 2012 Oskar Falk i Saxtorp att ta emot förorenade massor på sin fastighet och krävde att 24 000 ton schaktmassor skulle forslas bort till godkänd avfallsmottagare.

Länsstyrelsen gick på kommunens linje men Oskar Falk överklagade och nu har miljö- och markdomstolen avgjort tvisten. Massorna får ligga kvar. Miljöinspektör Patrik Karlsson håller med att deras provtagningar inte har räckt till:

– Utredningen var inte tillräckligt stor. Det är inte vi som ska ta prover, säger han.

Kommunen har inte tagit några prover alls på inkommande massor och inte heller begärt in företagarens egna provresultat. Det har heller inte tagits några markprover innan schaktningen påbörjades så det saknas värden att jämföra med.

Men eftersom riskerna kvarstår enligt domstolen och fastighetsägaren inte har kunnat redovisa vad som finns i vallarna, måste han komma in med den provtagningsplan som skulle ha lämnats in till miljöförvaltningen i Landskrona vid det här laget. Men det tänker han inte göra:

– Det är helt för dyrt, säger Oskar Falk.

Det är vallbyggarens ansvar att ta prover på massorna och visa att de inte är för miljöfarliga. Halterna kan variera och riktvärden sätts efter beslut.

Om inte provtagningen sköts kan ett vitesföreläggande bli aktuellt, men inte särskilt högt enligt miljöförvaltningen, eftersom det grundas på provtagningskostnaden, mellan 50-100 000 kronor. Oskar Falk har också en skatteskuld på 3 miljoner kronor att betala.

Under den långdragna rättsprocessen har kommunen, trots miljönämndens avrådan, beviljat marklov till vallbyggaren att ta emot betydligt mer massor i två nya vallar på andra sidan av E6:an i Saxtorpskogen. Där bygger han bullervallar åt kommunen. I sin ansökan uppgav vallbyggaren att han hade Trafikverkets godkännande men kommunen kontrollerade aldrig om uppgiften stämde. Det gjorde den inte.

Kommunens byggnadsinspektör Mathias Fuchs menar att en bullervall har efterfrågats i flera år och därför beviljades ett andra marklov innan det första följdes upp:

– Det är en soppa det här, det kan jag medge direkt, det är så många parallella spår, säger han.

I fyra års tid har vallbyggaren tagit emot massor utan en enda kontroll från myndigheterna.

– Vi pausade ärendet i väntan på överprövningen, förklarar miljöinspektör Patrik Karlsson.

För en del av vallarna i Saxtorp finns inte ens tillstånd att lägga rena jordmassor. En del ligger utanför detaljplanerat område men varken Trafikverket eller Länsstyrelsen har gett sitt tillstånd och därmed följs inte ärendena upp.

Patrik Karlsson på miljöförvaltningen tycker det är konstigt att inte byns vattenförening har bättre kontroll då många boende tar sitt dricksvatten från området. Det ligger på den att upprätta en plan för hur vattenkvaliteten säkras.

– En tanke som var högprioriterad var att här ska finnas grundvattenrör, fortsätter Patrik Karlsson.

Flera vallar har byggts både norr- och söderut längs E6:an och man kan på flera håll se både betong, asfalt och annat avfall som hör hemma på tippen.

I Kävlinge kommun, vid Lundåkra trafikplats, ligger enligt uppgift till P4 Malmöhus stora mängder gips, metaller, asfalt och betong begravt i vallarna. Men enligt miljöchefen Lars Johansson har dessa förorenade massor forslats bort för länge sen.

Analysprotokoll har begärts in efter händelsen från entreprenören, som inte visat något avvikande. Från bullervallen i Löddeköpinge har man inte begärt in markprover.