Den vetenskapliga arbetsmiljön på Läkemedelsverket kritiseras

1:58 min

En vetenskaplig miljö som kan hota patientsäkerheten, så säger flera personer som har jobbat eller jobbar på Läkemedelsverkets enheter som granskar och godkänner läkemedel. Verket prioriterar effektiviteten hos ett läkemedel framför säkerheten, menar de.

P1-programmet Kaliber kan i sin granskning visa på ett missnöje med arbetsmiljön på delar av Läkemedelsverket. En av de som lämnat verket är Faranak Azarbayjani.

I den här miljön kändes som att man straffades för sina åsikter, då kände jag mig tillbaks i Iran som jag hade flytt ifrån för 30 år sedan.

Azarbayjani lämnade Läkemedelsverket 2014, bland annat efter att hon och fyra andra forskare på verket fått ta emot hård intern kritik om bristande lojalitet. Bakgrunden var att de publicerat en vetenskaplig artikel om narkolepsi, trots att de skrivit den i sitt eget namn. En grundlagsskyddad rättighet.

– Ja, det är ju väldigt beklagligt att det här har förekommit på Läkemedelsverket, säger Inger Andersson, tillförordnad generaldirektör på myndigheten, sedan mars i år.

Fallet med Faranak Azarbayjani inträffade innan Andersson tillträdde.

– Skulle det komma till min kännedom att man hanterar ett förhållande på det här viset så skulle jag ta tag i det, säger Inger Andersson.

Men artikelförfattarnas historia är på intet sätt unik.

Kaliber har intervjuat sex tidigare anställda och även en nuvarande anställd: läkare och andra medicinska experter, som arbetat på Läkemedelsverkets enheter för säkerhet.

Samtliga vittnar om en vetenskaplig miljö där det inte enbart är lågt i tak för att ha avvikande åsikter, utan där den som vill tillämpa försiktighetsprincipen och vända på varenda sten vid godkännande och granskning av läkemedel blir ifrågasatt.

"Att vara säkerhetsutredare blev synonymt med att vara bråkmakare. Jag fick ont i magen varje gång jag hittade något jag reagerade på i läkemedelsbolagens säkerhetsrapporter."

"Om man exempelvis diskuterat en misstänkt biverkning blev man inkallad till ett möte. Det kom inga direkta hot, men anledning med mötet var att skrämma mig till tystnad och visa att så får man inte göra."

"Mitt liv som utredare hade varit enklare om jag bara hade haft en okej-stämpel."

"I stället för en öppen diskussion om sannolikheten att ett visst symptom eller reaktion hos en patient var orsakat av läkemedlet, beordrade ledande chefer på verket mig att i min skriftliga bedömning tona ned betydelsen av ett eventuellt samband med läkemedlet."

Inger Andersson, tillförordnad generaldirektör på Läkemedelsverket:

- Min bedömning är ändå att de beslut som har fattats under de här åren, även före min tid, är grundade på vetenskap och att det inte äventyrat patientsäkerheten, säger hon.