Klartecken till Axelsrovillor

Planerna på ett exklusivt villaområde vid Axelsro söder om Visby ser ut att bli verklighet. Planenerna har godkänts av länsstyrelsen, trots protester från boende i området och naturvårdsdirektören Per Hansson, som anmält avvikande mening i ett eget yttrande.
Det är egentligen Stig ''Pigge'' Werkelin som ligger bakom idén att skapa ett nytt villaområde vid Axelsro, mellan Högklint och Kneippbyn. Werkelin äger marken och tanken är att upplåta mark för 20 villor där vissa tomter kommer att sträcka sig ända ut till klintkanten. Gotlands kommun har beslutat om planerna som innebär skapandet av nya tomter, anslutning till kommunalt vatten och avlopp, nya vägar och cykelvägar. Området är delvis strandskyddat och ligger inom naturskyddsområde och de som idag bor i området har därför överklagat beslutet att tillåta nya hus så nära kanten. De boende påpekar också att platsen är ett naturligt strövområde som skulle förstöras om tomterna blir verklighet. Men länsstyrelsen tycker att planerna är helt i sin ordning. Klintkanten är inget strövområde eftersom det är så svårttillgängligt nerifrån och man kan inte säga att de branta sluttningarna är några naturliga promenadstråk, menar länsstyrelsen. Dessutom finns ju strövområde nedanför kanten och det påverkas inte av de nya tomterna. Däremot sätter länsstyrelsen en gräns på hur nära kanten man får bygga. Maximalt 20 meter från klintkanten blir gränsen. När planerna blev kända för drygt ett år sedan trodde man på en byggstart redan tidigt i år, men överklagandet har gjort att det dragit ut på tiden och även om man kommit en bit närmare är det fortfarande oklart när ett bygge kan starta. Tomtpriserna för de som har det allra bästa läget kan komma att bli uppemot 900 000 kr. Länsstyrelsens naturvårdsdirektör Per Hansson som tidigare motsatt sig planerna, har anmält avvikande mening i ett eget yttrande. Han anser att det inte finns något motiv till att expolatera ett område av riksintresse för naturvården och tycker att länsstyrelsen ska upphäva beslutet att anta detaljplanen. Planen bör omarbetas och parkmark med en minsta bredd på 30 meter bör läggas ut längs klinten, anser Per Hansson.