Många ensamkommande barn avviker tidigt

2:36 min

De flesta ensamkommande barn och unga som avviker från sina boenden gör det i ankomstskedet, tidigt i asylprocessen. Det framgår av en färsk rapport som tagits fram på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholm.

Kartläggningen är början på arbetet för att skaffa sig en bättre bild av vilka de ensamkommande är och varför de avviker.

– Ju mindre trygghet barnen har desto mer risk för försvinnande, säger Amir Hashemi-Nik, som är utvecklingsledare på Länsstyrelsen i Stockholm.

Länsstyrelsens kartläggning gjordes under hösten 2015 tillsammans med polisen, Migrationsverket, socialtjänsten och andra berörda aktörer. Rapporten är unik i sitt slag genom att den ger en samlad bild av vilka de ensamkommande som avviker är och varför de avviker.

Efter att ha sammanställt nationell statistik från 2010 och framåt, men också bland annat genom intervjuer med de som arbetar med ensamkommande, så började några generella mönster träda fram. En del av det är känt sedan tidigare. Som att de flesta som avviker är pojkar och att ensamkommande från Marocko och Algeriet är överrepresenterade.

En annan stor andel av de som försvinner är unga från Afghanistan, som också är den största gruppen ensamkommande. En av de kommuner som deltagit i projektet är Sigtuna som är en ankomstkommun.

Paula Wallenius är chef för enheten för ensamkommande på socialtjänsten i kommunen. Hon säger att en grupp är de som avviker när de fått avslag på sin asylansökan, och en annan är de som inte vill söka asyl.

– Men de söker asyl för att är ett sätt att få omsorg, säger hon.

Förra året var det runt 420 ensamkommande barn och unga som avvek från sina boenden, enligt migrationsverkets statistik. Tidigare år har det varit runt 300 ensamkommande som försvann varje år.

När det gäller ursprungsländerna för de ensamkommande som avviker, så verkar det inte ha skett någon förändring av mönstret sedan 2010. De som försvinner stannar kvar i Sverige, vissa åker runt mellan olika städer, andra lämnar landet. Och de mest utsatta riskerar bli offer för människohandel, enligt kartläggningen.

I rapporten presenteras ett antal rekommendationer, bland annat boenden som är bättre anpassade till just de här barnen och ungdomarnas behov, bättre vuxenkontakt och att informera och rusta de ensamkommande bättre inför eventuellt avslagsbeslut. Men också bättre samverkan mellan berörda myndigheter.

Enligt länsstyrelsen kommer arbetet nu att fortsätta för att man ska kunna skaffa sig ännu bättre kunskaper och hitta bättre sätt att fånga upp barnen och ungdomarna, inte minst mot bakgrund av den kritik som Sverige fått av FN:s barnrättskommitté.

Tanken är att den kunskapen också ska spridas till andra delar av landet, säger Amir Hashemi-Nik som är utvecklingsledare på Länsstyrelsen i Stockholm.

– Målet är att förhindra att barnen försvinner, säger han.