Guide: Så fungerar id- och gränskontrollerna

Ekots reporter i Malmö, Anna Bubenko, har rett ut vad som gäller de olika kontroller som införs vid gränserna till Sverige.

Senaste beskedet: Kontrollerna förlängs

Flera sorters kontroller

Sverige har infört nya kontroller av personer som reser in i, eller är på väg att resa in i Sverige.

  • Tillfällig inre gränskontroll. Infört 12 november 2015, gäller just nu till den 8 maj 2016.
  • Kontroll av id-handlingar för ombordvarande på passagerarfartyg. Infört 21 november 2015.
  • Kontroll av id-handlingar för resande med kollektiva färdmedel från Danmark. Infört 4 januari 2016. Upphör den 4 juli 2016. I princip ett nytt transportörsansvar.

Sedan tidigare hade vi:

  • Yttre gränskontroll
  • Transportörsansvar för flygbolag

Yttre och inre gräns - vad är vad?

Yttre gräns är en gräns mot ett land som inte är med i Schengensamarbetet. Inre gräns är en gräns mot ett land som är med i Schengensamarbetet.


Tillfällig inre gränskontroll

Infördes: 12 november 2015 efter beslut av regeringen.

Gäller: För närvarande till den 8 maj 2016. Har förlängts efter det första beslutet.

Vad innebär kontrollen?

En kontroll av att alla som reser in i Sverige från andra EU-länder har rätt att göra det. Beroende på vem den inresande är, kan denna rätt styrkas på olika sätt.

En medborgare i Sverige, Norden eller medborgare i en Schengen-stat kan till exempel styrka sin rätt att vistas i Sverige med en vanlig legitimationshandling, medan andra medborgare kan behöva visa pass och visum.

Detta är ett tillfälligt avsteg från Schengenreglerna, vilket är tillåtet att göra. Förutsättningen är att det råder hot mot den allmänna ordningen och säkerheten, vilket den svenska regeringen anser att det gör.

Vad innebär det för en flykting som vill söka asyl?

En person som vill söka asyl och som uppger det för den svenska polisen släpps in i landet, oavsett om personen har pass eller annan legitimationshandling med sig eller inte. En flykting som söker skydd har rätt att vistas i landet.

Men för närvarande är det svårt för personer utan pass eller legitimationshandlingar att komma fram till den svenska gränsen (se nedan under avsnittet om id-kontroller).

Var och hur sker kontrollen?

För närvarande är kontrollerna koncentrerade till Skåne, men kan i princip göras var som helst vid svensk gräns mot annat EU-land.

På betalstationen på Öresundsbron (Lernacken) sker kontroller av biltrafiken (för närvarande cirka 95 procent av bilarna), delvis med hjälp av tullpersonal.

På Hyllie station i Malmö (första svenska station efter Öresundsbron) kontrolleras samtliga tåg som kommer från Danmark.

I färjelägena i Trelleborg och Helsingör sker stickprovskontroller av inresande. Var och när kontrollerna sker beslutas av polisen och kan ändras.

I vilket land sker kontrollen?

I Sverige.

Vem utför kontrollen?

Polisen

Rättslig reglering: Artikel 23, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1051/2013, ändring av förordning (EG) nr 562/2006 (Schengenkodex).


Id-kontroll på passagerarfartyg

"Kontroll av id-handlingar för ombordvarande på passagerarfartyg."

Vad innebär det? Vad är syftet?

Alla rederier som har passagerarfartyg vars resa från avgångshamnen till Sverige överstiger 20 nautiska mil har sedan tidigare haft krav på sig att registrera uppgifter om namn, kön, ålder och nationalitet på passagerarna.

Den 21 november 2015 infördes krav på att kontrollera dessa uppgifter mot en giltig identitetshandling. Syftet är att begränsa antalet flyktingar som reser med färjorna, eftersom många flyktingar antas sakna id-handling

Var och när sker kontrollen?

Kontrollen sker före avfärden mot Sverige, till exempel i färjelägena i Tyskland för färjor som ska till Trelleborg och Göteborg.

I vilket land sker kontrollen?

I det land från vilket fartyget avgår mot Sverige.

Vem utför kontrollen?

Rederierna.

Sanktioner?

Ja. Redare och/eller fartygets befälhavare kan dömas till böter om man bryter mot reglerna.

Rättslig reglering: 2 kap 3a§ Fartygssäkerhetsförordningen (2003:438).


Id-kontroll i kollektivtrafiken

"Kontroll av id-handlingar för resande med kollektiva färdmedel från Danmark" och "Transportörsansvar för gränsöverskridande kollektivtrafik".

Vad innebär kontrollen? Vad är syftet?

Kontrollen innebär att den som reser med något kollektivt färdmedel från Danmark till Sverige måste ha en giltig legitimation. Syftet är att minska antalet personer som kan söka asyl i Sverige.

Detta innebär ett nytt transportörsansvar som läggs på bussbolag, tågbolag och rederier. Det är inte myndighetsutövning. Reglerna gäller inte för taxi.

Hur görs kontrollen?

Kontrollerna görs till exempel när personer stiger på bussar som går mot Sverige, eller tar färjan från Helsingör till Helsingborg. Den mest kända kontrollen är den som sker på Öresundstågen.

Den utförs på stationen som ligger under Köpenhamns flygplats Kastrup. Kontrollen har för tågtrafiken fått konsekvensen att det inte längre går att åka direkt från Köpenhamn till Malmö.

Passagerarna måste istället kliva av på Kastrup och bli kontrollerade innan de kan åka vidare med ett annat tåg mot Malmö. Transportören måste kunna bevisa att kontroll har skett. På Kastrup fotograferar man fram till den 12 april 2016 passagerarnas id-handlingar, men därefter har tågbolaget DSB beslutat att fotograferingen ska upphöra.

I vilket land sker kontrollen?

I Danmark.

Vem utför kontrollen?

Bussbolagen, DSB (som kör Öresundstågen i Danmark), HH-ferries. De bestämmer själva hur den ska utföras, men måste kunna visa för svensk myndighet att kontroll har skett.

Sanktioner?

Ja. En transportör som inte kan visa att man utfört en id-kontroll kan krävas på 50 000 kronor per transporttillfälle.

Vad innebär det för en flykting som vill söka asyl?

Flyktingar som har pass eller legitimationshandling ska släppas igenom. Detta är ingen kontroll av deras rätt att resa in i Sverige, det är endast en id-kontroll.

I praktiken begränsas dock antalet asylsökande kraftigt eftersom de flesta flyktingar inte har pass eller id-handlingar. DSB anlitar säkerhetspersonal för kontrollerna.

Om vakterna är okunniga om olika typer av id-handlingar finns det risk för att de hellre nekar än släpper igenom en person, på grund av risken för sanktioner.

Rättslig reglering: Lag (2015:1073) om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet. Gäller under tiden 21 december 2015 till 21 december 2018.

Förordning (2015:1073) om vissa identitetskontroller vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet.  Gäller under tiden 4 januari 2016 till 4 juli 2016.

Yttre gränskontroll

Vad innebär det? Vad är syftet?

Kontroll att alla som reser in i Sverige från länder utanför EU har rätt att resa in i Sverige. Syftet är att svenska myndigheter ska ha kontroll över vilka personer som vistas i landet.

Vem gör kontrollen?

Polisen.

I vilket land sker kontrollen?

I Sverige, vid den svenska gränsen. I praktiken bara på flygplatser, enda sättet att ta sig direkt till Sverige från en plats utanför Schengen. Till exempel på Arlanda.

Vad innebär det för en flykting som vill söka asyl?

En person som vill söka asyl och som uppger det för den svenska polisen släpps in i landet, oavsett om personen har pass eller annan legitimationshandling med sig eller inte. En flykting som söker skydd har rätt att vistas i landet.

Rättslig reglering: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 (Schengenkodex), samt Utlänningslagen.


Flygbolagens ansvar

"Transportörsansvar för flygbolag"

Vad innebär det? Vad är syftet?

Reglerna är gemensamma för alla EU-länder. Flygbolag som flyger passagerare från stater utanför EU till Sverige och som inte är med i Schengensamarbete ska kontrollera resehandlingarna (pass och visum) på passagerarna och till exempel deras namn och medborgarskap.

Uppgifterna ska överlämnas till svenska myndigheter. Syftet är att minska antalet personer som kan söka asyl.

Video: Hans Rosling förklarar varför flyktingar inte tar flyget

Vem utför kontrollen?

Flygbolagen.

I vilket land sker kontrollen?

I det land från vilket flyget ska avgå till Sverige.

Sanktioner?

Ja. Om en passagerare avvisas vid den svenska gränsen kan flygbolaget krävas på kostnaden för utlänningens resa från Sverige, för medföljande bevakningspersonal och för utlänningens uppehälle. Samt sanktionsavgift.

Vad innebär det för en flykting som vill söka asyl?

Att det blir svårare för den som inte har ett pass (och visum!) och/eller kan övertyga flygbolaget om att man har rätt att vistas i Sverige.

Den rätten har man inte förrän man har uppgett för svensk polis att man vill söka asyl, och det har man ännu inte gjort när man står där på avreseflygplatsen. Det innebär att en del flyktingar köper falska pass.

Rättslig reglering: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 (Schengenkodex), samt Utlänningslagen, 9 kap, 3§.