Skånsk natur EU-kartläggs

SKÅNE. I hela EU-området pågår ett stort arbete med att bygga upp ett nätverk av skyddsvärda naturområden. Nu kartläggs 200 skånska naturområden av länsstyrelsen.
Natura 2000, som nätverket kallas, omfattar flera tusen noga avgränsade naturområden som innehåller olika värdefulla naturtyper. Verkeåns dalgång på Österlen är ett av områdena, där sandstäpp förekommer över stora ytor. Sandstäpp är en av EUs prioriterade naturtyper.