Tung remisskritik mot Trafikverket

1:46 min

Flera tunga remissinstanser kritiserar hur Trafikverkets behandlar klimatfrågan i underlaget till regeringens infrastrukturproposition.

Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, är en av de remissinstanser som menar att underlaget inte tar tillräcklig hänsyn till klimatmålen.

– Det saknas resonemang om möjligheten när det gäller transportsystemens utformning i stort att nå klimatpolitiska mål, säger VTI:s generaldirektör Jonas Bjelfvenstam.

Transportsektorn står enligt Naturvårdsverket för omkring en tredjedel av Sveriges klimatpåverkande utsläpp. Därför har det förstås stor betydelse för möjligheterna att nå klimatmålen, vad det kommer att stå i den infrastrukturproposition som väntas senare i år. I propositionen ska regeringen ange vilka satsningar inom transportområdet som bör genomföras under perioden 2018-2029.

Trafikverket står för det viktigaste underlaget till regeringens arbete med infrastrukturpropositionen. Underlaget lämnades till regeringen i november och gick samtidigt ut på remiss.

När remisstiden nu gått ut, visar det sig att flera tunga remissinstanser tycker att Trafikverket inte tar tillräcklig hänsyn till klimatmålen. Bland annat är de fyra statliga myndigheterna Konjunkturinstitutet, Naturvårdsverket, Boverket och VTI samstämmiga i sin kritik.

– Vad vi framför allt har efterlyst i vårt remissvar är att ett mer omfattande underlag kring klimatfrågorna hade behövts, säger VTI:s generaldirektör Jonas Bjelfvenstam.

Som Ekot tidigare berättat så saknas det i Trafikverkets underlag till regeringen en klimatrapport, som istället släpptes förra veckan. I den är utgångspunkten hur klimatmålen ska nås inom transportsektorn, och i den slås bland annat fast att biltrafiken måste minska framöver och planerade, nya vägprojekt måste sannolikt prioriteras bort.

Både Naturvårdsverket och VTI menar att den rapporten bör ingå i underlaget till regeringen, och att remissinstanserna borde getts möjlighet att tycka till om den.

Trafikverkets kommunikationsdirektör Anna Lihr säger till Ekot att myndigheten i nuläget inte vill kommentera remissinstansernas kritik, eftersom man inte har hunnit ta del av remissvaren i sin helhet.