Fakta: Det säger lagen om terroristbrott

Flera olika lagar styr hur det svenska rättsväsendet ser på terroristbrott, och ytterligare lagändringar är på gång.

Till hela Ekots granskning: Svenska terrorutredningar

Finansieringslagen

Lag (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall

Lagen kom till 2002 efter att FN antagit en konvention om att bekämpa finansiering av terrorism 1999.

Innebär att den som samlar in, tillhandahåller eller tar emot pengar för terroristbrott kan dömas till fängelse i högst två år. Vid grovt brott är straffet fängelse i max sex år.

Terroristbrottslagen

Lag (2003:148) om straff för terroristbrott

Lagen infördes efter att EU fattat ett rambeslut om bekämpande av terrorism 2002.

Lagen innebär att omkring 20 andra brott i brottsbalken som till exempel mord, dråp, misshandel, sabotage, allmänfarlig ödeläggelse under vissa omständigheter kan vara terroristbrott.

Terroristbrott är det om gärningen allvarligt kan skada en stat eller en mellanstatlig organisation och avsikten är att

  1. injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller en befolkningsgrupp,
  2. otillbörligen tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller att avstå från att vidta en åtgärd, eller
  3. allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i en stat eller i en mellanstatlig organisation.

Straffet är fängelse på viss tid, lägst fyra år och högst arton år, eller på livstid.

Är brottet mindre grovt, är straffet fängelse, lägst två år och högst sex år. 

Rekryteringslagen

Lag (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet. 

Infördes 2010 efter ett en Europarådskonvention från 2005 och ett rambeslut från EU 2008.

Den som offentligt uppmanar till terroristbrott kan dömas till fängelse i högst två år. Det gäller också den som ger instruktioner eller söker förmå andra att begå terroristbrott.

Vid grovt brott är maxstraffet sex års fängelse.

Kommande: Terrorresor

Lag (2016:95)

Börjar gälla 1 april 2016, efter en FN resolution mot terrorism som antogs 2014.

Innebär att den som tar emot utbildning för terroristbrott, eller reser till ett land där man inte är medborgare med avsikten att begå eller förbereda terroristbrott, eller för ge eller ta emot instruktioner för terroristbrott, döms till fängelse i två år.

Om brottet är grovt är straffet fängelse i maximalt sex år.

Lag (2016:94)

Samtidigt skärps finansieringslagen så att det blir straffbart att finansiera en resa som syftar till att planera, begå eller få utbildning för terroristbrott. Det blir också straffbart att finansiera en person eller sammanslutning av personer som begår terroristbrott, oavsett syftet med finansieringen.

Under utredning: Kommittédirektiv

Dir. 2015:61

Förbud att strida med terroristorganisation. 

En statlig utredning ser över frågan om att kriminalisera stridandet för en terroriststämplad organisation.

Ska redovisas till regeringen 23 juni 2016.