Region

Fortsatt underkänt för regionstyrelsen

För femte året i rad uppfyller inte Region Jämtland Härjedalen kommunallagens krav om en ekonomi i balans.

Regionens budget för 2015 började med ett underskott på 96 miljoner kronor och slutade med att regionen gick back med 232 miljoner kronor. Resultatet är däremot betydligt sämre. Det samlade underskottet från tidigare år uppgår till 575 miljoner kronor.

Främst är det vården som revisorerna anser ha tilldelats en budget där stora delar inte varit finansierad.

Revisorerna kritiserar även att inget av de finansiella mål som fullmäktige beslutat om har uppnåtts. Likaså att åtgärder i form av långsiktiga planer inte varit tillräckliga för att åstadkomma en förbättrad ekonomi.

Därför kräver revisorerna nu att kraftfulla åtgärder behöver vidtas snarast för att få verksamheten i ekonomisk balans.

Revisorerna anser också att regionstyrelsen inte ska beviljas ansvarsfrihet. Frågan kommer att hanteras av regionfullmäktige 11-12 april och det är ledamöterna där som fattar beslut i frågan.