Åtta förslag för förbättrad krisberedskap

2:44 min

Svensk krisberedskap måste förändras, både när det gäller samarbete och när det gäller förhållningssätt. Det slås fast i en slutrapport som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap presenterar för regeringen senare idag.

Efter skogsbranden i Västmanland 2014 skrevs 26 olika utvärderingar av krishanteringen. I stort sett samtliga kritiserar bristen på samarbete mellan olika myndigheter, kommuner och andra aktörer.

Mot bakgrund av det har nu MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, på regeringens uppdrag sett över den totala krisberedskapen i Sverige och lägger idag fram åtta skarpa förslag till regeringen.

Jan Wisén, ansvarig på MSB för slutrapporten, säger att de tre principerna ansvar, likhet och närhet som finns idag för krishantering i Sverige måste omvärderas. Vid skogsbranden i Västmanland visade det sig att dessa principer fick motsatt effekt, säger han.

– Man har avvaktat, man har sagt att det är någon annans ansvar och man har så långt som möjligt försökt att arbeta på ett likartat sätt som man gör till vardags, och en kris innebär ju att det inte ser ut som i vardagen, säger Jan Wisén.

Bland de åtta förslag som MSB lägger fram för regeringen idag finns till exempel förslag om att inrätta ett operativt anslag i statsbudgeten, ett förslag om att länsstyrelserna ska arbeta mer likartat och att de kommunala räddningstjänsternas organisation och styrning ska ses över.

Dessutom vill MSB utreda tillgången på geodata och geostöd, vilket bland annat innebär att alla inblandade parter tittar på samma karta.

– En brist vid skogsbranden i Västmanland var ju att man använde sig av olika kartunderlag, det fördröjde ju den första insatsen. Här tycker vi att framför allt blåljusaktörerna måste bli bättre på att ha ett gemensamt kartsystem, säger Jan Wisén.

Bristen på korrekta kartor och uppgifter om bebyggelse fick allvarliga följder även för privatpersoner vid skogsbranden i Västmanland.

I Sala valde kommunen att använda sophämtningslistor för att få koll på vilka som drabbats. Men för Ulla Lundkvist och Hans Johansson i Sörhörende, som valt kommunens abonnemang utan soptunna, blev det ödesdigert. De fick fly genom elden för att rädda sig och deras hem brann ner, men det var det ingen som visste.

– Det fanns ingen myndighet som över huvud taget hade ringt oss och frågat ”var finns ni” och det tyckte vi var skrämmande, man kände sig som att man inte fanns, säger Ulla Lundkvist.

Hans Johansson berättar att de några dagar efter branden kunde återvända för att titta på platsen där deras hus brunnit ner. Poliser som då kom förbi blev mycket förvånade att det fanns bebyggelse där.

– De blev helt avlånga i ansiktet och sade ”vadå, bor det människor här?” säger Hans Johansson.


MSB:s åtta förslag till regeringen:

  1. Förändra principerna för samhällets krisberedskap.
  2. Harmonisera länsstyrelsernas arbetsformer vid kriser.
  3. Förtydliga MSB:s mandat att prioritera resurser.
  4. Inrätta ett operativt anslag inom statsbudgeten.
  5. Tydliggör vikten av att myndigheter beaktar krisberedskap och totalförsvar vid inköp, utveckling och avveckling av resurser.
  6. Utred tillgången till geodata och geostöd.
  7. Pröva frågor om styrning, organisering och huvudmannaskap för den kommunala räddningstjänsten.
  8. Utred skyndsamt vilken reglering som behövs för ledning av räddningsinsatser.