Morgonen med Anders Liljeqvist

Bro ska minska viltolyckorna

4:20 min

Älgar och vildsvin ska få fri passage över väg 21 mellan Önnestad och Vinslöv. Men hur fungerar en viltbro? Det tar Johan Pettersson reda på.

–Fokus här ligger på att minska trafikolyckorna, så det är mycket för älgar och hjortar, säger Trafikverkets placeringsansvariga Kristina Rundcrantz. Men sen kommer säkert även mindre djur att använda bron. 

Tanken är att man bygger en så pass bred bro att det kan finnasgräs och buskar där så att djuren får en känsla av att naturen fortsätter ochväljer att gå över bron. Man kommer också att bygga viltstängsel längs vägenför att leda in viltet mot bron.

– De ska känna att naturen fortsätter, säger Kristina Rundcrantz.