نظرسنجی جدید از افزایش اعتماد به رادیو سوئد خبر می دهد

0:58 min

نظرسنجی جدیدی که از سوی موسسه ایپسوس و روزنامه داگنس نیهتر صورت گرفته است، خبر از افزایش اعتماد عمومی به رادیو و تلویزین سوئد و روزنامه های صبح می دهد.

داوید آلین یکی از مدیران موسسه ایپسوس، در اینباره می گوید:«نظرسنجی اخیر نشان دهنده این است که رسانه های همگانی (پابلیک سرویس) سوئد از نظر اعتماد عمومی جایگاه ویژه ای دارند.» 

نزدیک به ۷۵ درصد از افرادی که در این نظرسنجی شرکت کرده اند کاملاً و یا تاحدود زیادی به رادیو سوئد اطمینان دارند. این نسبت برای تلویزیون سوئد هم صدق می کند.

در این نظرسنجی، داگنس نیهتر و سونسکا داگبلادت از نظر میزان اعتماد مخاطبان، پس از رادیو و تلویزیون سوئد قرار گرفته اند. درصد اعتماد مخاطبان برای این دو روزنامه به ترتیب ۵۵ و ۴۸ درصد و برای روزنامه افتونبلادت ۲۳ درصد بوده است.