77-årig kvinna fick rätt mot Uppsala kommun

1:34 min

En 77-årig kvinna från Uppsala som nekats äldreboende av kommunen, har fått rätt i förvaltningsrätten. Kommunen nekade kvinnan en plats på äldreboende trots att hon ramlat och skadat sig allvarligt vid upprepade tillfällen och tyckte att kvinnan kunde klara sig med hemtjänst.

Kvinnan bor för tillfället på ett korttidsboende efter att hon fallit och brutit svanskotorna och hon kommer att tvingas leva med svår värk under överskådlig tid framåt till följd av fallet och till följd av en tidigare fallolycka. Efter en stroke har hon dålig balans och lever med en ständig oro för att t ex våga gå på toaletten på egen hand, risken för att hon ska ramla och slå sig orsakar mycket ångest och gör att hon ofta inväntar hemtjänstens ankomst innan hon vågar gå på toaletten.

Efter stroken är hon också lam i ena armen och har svårt att ta emot sig om hon ramlar och hon har också synbortfall i ena ögat. Allt det här gjorde att kvinnan ansåg det ohållbart att längre bo kvar hemma och hon ansökte därför om att få komma in på ett av kommunens särskilda boenden. Men kommunen avslog hennes begäran och tyckte att man först skulle försöka utöka hemtjänst och hemvård, insatser som redan låg på nära 50 timmar per månad. Kvinnan hade inte behov av ständig närvaro av personal, tyckte kommunen, och hennes hjälpbehov sträckte sig enligt kommunen inte över hela dygnet.

Efter att kvinnan överklagat kommunens beslut så får hon nu alltså rätt i förvaltningsrätten. Som tar fasta på framför allt hennes yrsel och dåliga balans och risken för att ramla, och förvaltningsrätten pekar på att kvinnans oro på den punkten måste anses välgrundad eftersom hon faktiskt har skadat sig allvarligt vid två fallolyckor.  

Förvaltningsrätten skriver också i domen att det är oklart på vilket sätt kvinnans situation skulle kunna bli godtagbar genom ytterligare punktinsatser i hemmet. För att kvinnan ska uppnå skälig levnadsnivå enlilgt lagens krav ska hon därför beviljas plats på äldreboende, slår rätten fast, och ålägger därmed kommunen att ordna fram en plats till kvinnan.