آیا افزایش مالیات بر درآمد بانک ها بر مشتریان آنها تاثیرخواهدگذاشت؟

4:40 min

اختصاص ١٠ میلیاردکرون بودجه اضافه به کمون ها و شوراهای استانی برای ازجمله بهبود خدمات رفاهی و افزایش مالیات بر درآمد بانک ها و شرکت های بزرگ، از موارد مهم در بودجه بهاره دولت است. درمورد تاثیر افزایش مالیات بانک ها بر مشتریان آنها با دکتر احمد علوی گفتگوکرده ایم.

این بودجه بعدازظهر روزگذشته، دوشنبه توسط نخست وزیر، وزیذ دارایی و وزیر آموزش معرفی شد. کمک ده میلیارد کرونی به کمون ها و شوراهای استانی را دولت به خواست و پیشنهاد حزب چپ و برای توافق با این حزب در بودجه خود منظورکرده است. هدف از این کمک، ازجمله استخدام آموزگاران و کارکنان بیشتری برای بخش درمان و نگهداری از سالمندان خواهدبود. استفان لوون، در کنفرانس خبری روزگذشته برای معرفی بودجه بهاره تاکیدکرد که با اختصاص این بودجه برای کمون ها و شوراهای استانی، امور رفاهی جامعه وضعیت بهتری پیداخواهدکرد. یک مورد مهم دیگر در بودجه بهاره، افزایش مالیات بر درآمد بانک ها و شرکت های بزرگ است. بانک های سوئد ازجمله شرکت هایی هستند که همواره سودآور بوده و از وضعیت باثبات و مثبتی در بازار سهام برخوردار هستند. اما بانک های سوئد با مسائل دیگری نیز روبرو می شوند. دو نمونه دراین زمینه، اقدامات خلاف برخی از مدیران سودبانک و اخراج آنها توسط رئیس هیئت مدیره بانک درچند ماه پیش بود که به اخراج رئیس هیئت مدیره درهفته پیش منجرشد. مورد دیگر نیز افشای مشارکت بانک نوردیا در اسناد پاناماست که این بانک به افراد ثروتمند و شرکت های بزرگ در سوئد کمک کرده است تا برای فرار از پرداخت مالیات، پول های خود را به کشورهایی که به بهشت مالاتی معروف هستند انتقال دهند. درمورد افزایش مالیات بر درآمد بانک ها و احتمال واکنش بانک ها به این تصمیم با دکتر احمدعلوی، استاد اقتصاد در دانشگاه سوندسوال گفتگوکرده ایم. درابتدا از او درمورد وضعیت کلی این بودجه پرسیده ایم.