اختلاف‌نظر درمورد کاهش بیمه والدین برای پناهندگان تازه‌وارد

3:18 min

برپایه توافق فراجناحی میان دولت و احزاب بوررژوایی، خانواده‌های بچه دار پناهجو از حق محدودتری برای دریافت کمک‌هزینه والدین برخوردارهستند. اما وزیر بیمه‌های اجتماعی، انیکا استراندهِل خواستار انجام تحقیقی دراین مورد شده‌است.

 او می‌گوید تحقیقی که درمورد بیمه‌های والدین انجام می‌شود، به این موضوع نیز خواهدپرداخت. به گفته او این تحقیق مشخص خواهدکرد که آیا کاهش کمک‌هزینه والدین برای گروهی از پناهندگان قابل اجراست یا نه و چه پیامدهایی به دنبال خواهدداشت. او تاکید می‌کند که تا پیش از انجام این تحقیق، نمی‌توان از چند و چون کاهش این کمک‌هزینه آگاه شد.
در پاییز گذشته با افزایش موج پناهندگی، دولت و احزاب بورژوایی درمورد انجام اقداماتی برای مقابله با این وضعیت، به توافق رسیدند. یکی ازاین اقدامات، تغییر مقررات و کاهش میزان کمک هزینه والدین بود تا پناهنده های تازه وارد بتوانند سریع تر وارد بازارکار شوند. این کاهش، پدر و مادرهایی را که در سوئد صاحب فرزند می‌شوند دربرنمی‌گیرد. آنها حق دارند که هرمیزان از کمک هزینه نگهداری از فرزند را تا چهارساله شدن فرزندشان ذخیره کنند. کاهش این کمک‌هزینه برای پناهندگان تازه‌وارد به نظر انیکا استراندهِل، مانع ورود سریع تر آنها به بازارکار و آشناشدن فرزندانشان با جامعه و سوئد می‌شود و موضوعی‌ست که برای سوئد کاملا جدید است.
بخشی از تحقیق درمورد بیمه‌های والدین که ازمدتی پیش آغازشده در پاییز معرفی خواهدشد و نتیجه نهایی آن نیز در ٣١ اکتبر٢٠١۷ منتشرخواهدشد. این تحقیق می‌تواند نشان دهد که کاهش بیمه والدین برای پناهندگان تازه‌وارد چه پیآمدهایی خواهدداشت. یکی از مدافعان این کاهش کمک‌هزینه، حزب مودرات است. سخنگوی سیاست مهاجرتی این حزب، یوهان فوُرشِل معتقداست که نظام مالیاتی کنونی، دامی برای زنان پناهنده است و مانع ورود آنها به جامعه و بازارکار می‌شود. او می‌گوید که کاهش این کمک‌هزینه بخشی از توافق احزاب بورژوایی با دولت است و باید اجرای آن آغازشود.
اما یوا بری‌یولد، کارشناس سازمان سراسری کارگران سوئد LO که با گروه تحقیق پیرامون بیمه‌های والدین نیزهمکاری دارد، به سختی از سیاستمداران که خواستار حذف این امکان برای پناهندگان تازه‌وارد هستند، انتقادمی‌کند. او می‌گوید که جداکردن بعضی از گروه‌های اجتماعی و کاستن ازحق آنها برای دریافت بیمه والدین مشکل‌آفرین است و قابل پذیرش نیست.