انتقاد احزاب بورژوایی از توافق دولت با حزب چپ

2:01 min

توافق دولت با حزب چپ برای اختصاص ده میلیاردکرون بودجه اضافه به کمون‌‌ها و شوراهای استانی که روز گذشته هنگام معرفی بودجه بهاره اعلام شد، با انتقاد حزب مودرات روبروشده است.

سخنگوی سیاست اقتصادی این حزب، اولف کریستِرشوُن معتقداست که دولت بی احتیاطی کرده و خواسته است که با پول وام، دراین زمینه سرمایه گذاری کند. او دلیل وام گرفتن دولت را نیز این می‌داند که طرح هزینه کردن هر کرون دربرابر یک کرون درآمد را که پیشتر اعلام کرده بود، دیگر دنبال نمی کند و درنتیجه راهی جز گرفتن وام نخواهدداشت. او با دادن کمک فوق العاده به کمون‌ها و شوراهای استانی برای تقویت درازمدت آنها مخالف نیست، اما شیوه تامین سرمایه برای این کمک‌ها را تایید نمی کند. این درحالی ست که دولت هیچ خبری را درمورد گرفتن وام اعلام نکرده است.
وزیردارایی، ماگدالنا اندرشوُن می‌گوید که برای تامین هزینه‌ی کمک فوق‌العاده به کمون‌ها و شوراهای استانی، مرز تعیین شده در اواسط دهه ١۹۹٠ برای مخارج کشور، تغییر نخواهدکرد. او بر موفق شدن دولت برای حفظ این مرز یا سقف مخارج تاکید می‌کند و می‌گوید که دولت برای انجام آن از شیوه‌های مختلفی استفاده خواهدکرد.
امیل شِلستروم از حزب سنتر نیز مخالف این کمک هزینه است. او نیاز کمون‌ها و شوراهای استانی را به تقویت مالی تایید می کند، اما راه آن را ایجاد اشتغال می‌داند.