اعتصاب سراسری درصورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات

1:16 min

اتحادیه صنفی بزرگ یونیونِن اعلام اعتصاب کرده است. دلیل این امر به بن‌بست رسیدن مذاکرات این اتحادیه با سازمان کارفرمایی شرکت‌های خدماتی، المِگا ست. چنانچه مذاکرات طرفین به نتیجه نرسد، از ساعت ١٢ روز دوشنبه ١۸ آوریل، ١٠٠٠٠ نفر از اعضای یونیونِن درسراسر کشور دست به اعتصاب می‌زنند.

یونیونن با ۶٢٠ هزار عضو، بزرگ‌ترین اتحادیه صنفی دربخش خصوصی و کارمندی‌ست. این اتحادیه خواستار ازجمله افزایش پس‌انداز بازنشستگی و امکان کاهش ساعات کاربرای کارکنان تا پایان دوره‌ی استخدام آنهاست. المِگا با این خواست‌ها مخالفت کرده‌است. چنانچه طرفین تا پیش ازساعت ١٢ روز ١۸ آوریل به توافقی دست پیدا نکنند، اعتصاب ده هزارنفری اعضای این اتحادیه که ١۵٠٠ نفرشان از اعضای سندیکای مهندسین سوئد هستند، دست از کارخواهندکشید. دراین اعتصاب از رشته‌های مختلف شغلی مانند فن‌آوری اطلاعاتی، مخابرات و مشاوران فنی شرکت می کنند و ازجمله شرکت‌هایی مانند تِلیاسونِرا و تلویزیون سوئد را دچار مشکل خواهندکرد.