سیاست پناهنده‌پذیری سوئد ملایم‌ترخواهدشد

به دنبال انتقادهای شدید علیه سیاست سخت‌گیرانه‌ی پناهنده‌پذیری دولت، اینک اعلام شده‌است که دراین سیاست و مقررات جدید، تغییراتی داده خواهدشد.
موارد مهم این تغییرات چنین است:
برای جلوگیری از ترک تحصیل و به جستجوی کار رفتن، افراد زیر ٢۵ سال از مقررات تامین گذران زندگی برای دریافت اجازه اقامت معاف می‌شوند.
دریافت اجازه اقامت برای کودکان آسان‌تر خواهدشد.
دریچه اطمینانی برای پیوند خانوادگی درشکل «نیازمندی به محافظت» ایجادخواهدشد.
حدود نیمی از ظرفیتی که برای پناهجویان سهمیه‌ای سازمان ملل درنظرگرفته شده به پناهجویانی که با استفاده از پیوند خانوادگی به سوئد می‌آیند داده خواهدشد.

مورگان یوهانسون، وزیرامورمهاجرت درکنفرانس خبری خود که درساعت ١۵ برگزارشد، پیشنهاد دولت را درمورد محدویت‌ها و امکانات دریافت اجازه اقامت موقت معرفی کرد.
او درابتدا گفت که این دشوارترین ماموریتی بوده که درطول ٢٠ سال گذشته انجام داده‌است. او همچنین گفت که درحال حاضر بین ۵٠٠ تا ۶٠٠ پناهجو درهفته وارد سوئد می‌شود، اما اگراین تعداد افزایش پیداکند، سوئد ازعهده آن برنخواهدآمد. او درمورد تغییرات جدید ازجمله به ایجاد محدودیت‌های موقت درزمینه‌ی دریافت اجازه اقامت، محدودیت‌هایی برای پیوند خانوادگی و تشدید مقررات تامین گذران زندگی اشاره کرد. او تاکیدکرد که افراد زیر ٢۵ سال که فاقد تحصیلات دبیرستانی هستند، مشمول مقررات تامین گذران زندگی نمی‌شوند. به آنها تا زمانی که تحصیل می‌کنند، اجازه اقامت موقت داده می‌شود و پس ازآن نیز به آنها شانسی برای انطباق و سازگاری با جامعه و یافتن کارداده می‌شود تا بتوانند اجازه اقامت دائم دریافت کنند. پیش ازاین برپایه توافق دولت با احزاب بورژوایی، پناهجویانی که اجازه اقامت موقت داشتند می‌توانستند با یافتن کار، این اجازه را به اقامت دائم تبدیل کنند. نسبت به این موضوع، ازجمله سازمان صلیب سرخ انتقاد داشت و معتقدبود که جوانان زیادی، مدرسه و تحصیل خود را برای یافتن کار رها می‌کنند. به گفته مورگان یوهانسون، اینک با تعیین سن ٢۵ سال برای داشتن امکان تحصیل به جای کار، خطر به وجود آمدن کودکان کار در سوئد وجودنخواهدداشت.