Frågor och svar om EU-kommissionens förslag om ändrad asylpolitik i EU

Ekots Susanne Palme svarar på frågor om EU-kommissionens förslag.

Varför vill EU-kommissionen reformera asyllagstiftningen?

Därför att flyktingkrisen har visat att dagens system inte fungerar.

Idag gäller den så kallade Dublinförordningen som avgör vilket land i EU som ska pröva en asylansökan. Den lägger ansvaret på det land dit den asylsökande först kom, det vill säga Grekland och Italien. Flyktingkrisen har satt enorm press på dom länderna.

Vi har sett att de flesta asylsökande väljer att inte stanna kvar i till exempel Grekland utan fortsätter norrut till Österrike, Tyskland eller Sverige.

Det har lett till en ojämn fördelning inom EU. Få länder tar ett stort ansvar och tar emot majoriteten av alla flyktingar, medan andra länder inte tar emot några alls.

Vilka förändringar föreslår kommissionen?

Kommissionen föreslår två möjliga alternativ.

Det ena är att behålla dagens system, det vill säga att Dublinförordningen ska gälla, men att länder som utsätts för ett extra hårt migrationstryck ska kunna få avlastning.

Då ska man kunna omfördela flyktingar till andra länder, så som man gör idag. EU har ju beslutat att omfördela över 100 000 asylsökande från Grekland och Italien till andra EU-länder.

Det andra alternativet är att skrota Dublinförordningen och ersätta den med en automatisk omfördelning av alla asylsökande som kommer till Europa.

Varje land tilldelas en flyktingkvot, baserad på landets ekonomi, befolkningsstorlek, hur många flyktingar man redan har tagit emot och så vidare.

Blir det något europeisk migrationsverk som prövar alla asylansökningar?

Nej, EU-kommissionen anser att det inte finns politiskt stöd för det i dagsläget.

Hur ska man förhindra att flyktingar lämnar det land dom tilldelats och reser vidare till andra länder?

Här är det viktigaste att harmonisera asylreglerna så att de är desamma i alla länder. Idag ser det väldigt olika ut, vissa länder är mer generösa medan andra är mer restriktiva.

Här vill kommissionen ersätta dagens lagstiftning som består av minimiregler med EU-förordningar som börjar gälla omedelbart i medlemsländerna.

Dagens minimiregler har lett till en kapplöpning mot botten där land efter land inför en mer restriktiv politik och lägger sig på EU:s miniminivå, ungefär som Sverige har gjort nu.

Enda sättet att stoppa den spiralen nedåt är att harmonisera lagstiftningen, anser kommissionen.

Dessutom vill kommissionen också straffa flyktingar som inte stannar kvar i det land som de har fått sig tilldelat. En asylsökande kan till exempel låsas in eller hållas i motsvarande kommunarrest.

En asylsökande som fått uppehållstillstånd och bryter mot förbudet att resa till andra EU-länder ska kunna förlora rätten till asyl. Förbudet gäller i fem år.

-Hur ska man kontrollera att EU-länderna också genomför det man har beslutat?

Här ska EU:s nuvarande asylkontor EASO får stärkts mandat att övervaka länder och komma med rekommendationer om ett land inte sköter sig.

EASO ska också kunna ingripa i ett land, och skicka dit asylhandläggare som annan personal.

-Sägs det något om lagliga vägar in i EU?

Ja, EU ska ta fram ett regelverk för att ta emot kvotflyktingar via FN:s flyktingorgan ÚNHCR. Här ska man bygga på tidigare erfarenheter.

EU har ju beslutat att ta emot upp till 72 000 syriska flyktingar från Turkiet.

Sen står det också i dokumentet att EU ska uppmuntra att länder använder möjligheten att utfärda humanitära visum så att flyktingar kan komma lagligt till Europa och söka asyl.

-Vad innebär det här för Sverige?

Om, det blir en harmonisering av asyllagstiftningen så innebär det att Sverige inte kan ha en mer generös flyktingpolitik, om vi så önskar.

EU ska också ta fram listor över så kallade säkra länder och säkra tredje länder, dit flyktingar kan skickas tillbaka. Det här är något som Sverige inte velat ha.

Men om man ser konkret på innehållet i politiken så vill kommissionen till exempel att  EU-länderna bara utfärdar tillfälliga uppehållstillstånd, inte permanenta. Det är ju samma linje som den svenska regeringen driver.

Kommer EU-länderna att acceptera de här förlagen?

Det är osäkert. Det finns ett starkt motstånd i flera länder mot att ta emot flyttningar och det blir nog svårt att få igenom förslaget om att alla länder ska tilldelas flyktingkvoter. Så risken är att dom här förslagen hamnar i byrålådan.