Region Gotland kan behöva låna halv miljard

2:09 min

Trots dålig ekonomi och besparingar kan Region Gotland komma att låna hundratals miljoner till investeringar bara i år. 

Investeringsbudgeten för 2016 föreslås bli över 900 miljoner kronor, vilket ledningskontoret själva skriver är "mycket högt".

– Om man tittar utifrån vad vi klarar av så är det för högt. Vi kan ju inte ligga på den här nivån, det har vi inte medel för i längden, säger Åsa Högberg, ekonomidirektör på Region Gotland.

Har investeringsbudgeten varit så hög någon gång?

– Inte vad jag vet.

En anledning till att investeringsbudgeten kan komma att bli så hög som 900 miljoner kronor är att enbart satsningarna på kryssningskajen och Wisby gymnasiums nya Sävehus är på 300 miljoner.

– Totalt sett så är det ännu mer. Det är ju nästan 500 miljoner i investering. Men i år så vet vi att det går ut ungefär 300 miljoner kronor på de två investeringarna, säger Åsa Högberg.

Vad är det mer i investeringsbudgeten?

– Nu har vi nästan 400 miljoner som vi måste flytta med från 2015 till 2016 på de här projekten. Då är ju grundproblemet att vi har en hög planeringsnivå.

Ledningskontorets förslag innebär enligt Åsa Högberg att Region Gotland behöver låna ytterligare 500 miljoner kronor.

Redan nu har Region Gotland lån på 475 miljoner.

Så det kan komma att handla om uppemot en miljard i lån om man behöver låna 400-500 miljoner?

– Ja, om det skulle se ut så. Men det ligger i alla fall inte i min plan att det ska bli en sån hög låneskuld. Vi måste ju titta på investeringarna och se hur vi ska finansiera dem, säger Åsa Höberg.

Även om investeringarna inte tas från budgeten för löpande kostnader som till exempel vård, skola och omsorg så hamnar kostnaden för räntan på lånen på de löpande kostnaderna. Alltså på den budget som Region Gotland måste spara på.

– Vi betalade 13 miljoner kronor för långfristiga lån 2015, säger Åsa Högberg.

Så om man ska spara pengar så är det inte så bra om det blir högre räntekostnader?

– Absolut inte. Det tar ju en del av det andra utrymmet.

Enligt Åsa Höberg måste investeringsbudgeten för 2016 ner rejält. Det finansiella målet är en investeringsbudget på runt 250 miljoner kronor.

– I budgetberedningen i maj så kommer man att titta på investeringsbudgeten framåt och försöka se hur man kan prioritera om eller prioriter ned. Men det blir ju politiska beslut om vad man ska satsa på, säger Åsa Högberg, ekonomidirektör på Region Gotland.

Ledningskontorets förslag till beslut till Regionstyrelsens möte torsdag 7 april:

• Nämnderna beviljas kompletteringsbudget för investeringar 2016 med 332,6 miljoner kronor enligt upprättat förslag.

Sammanfattning

Investeringsbudgeten för 2016 uppgår till 569,1 miljoner kronor (mnkr) varav 82,5 mnkr avser affärsdrivande verksamhet.

I den totala investeringsbudgeten ingår 42,6 mnkr avseende exploateringsbudget samt 107mnkr för kryssningskaj.

Ej förbrukade anslag i investeringsbudgeten 2015 uppgår till 343,6 mnkr.

Nämnderna har begärt överföring av medel med 332,6 mnkr, vilket är 11 mnkr mindre än tillgängligt utrymme.

Ärendebeskrivning

Anslag för byggnads- och anläggningsinvesteringar samt större övriga projekt som inte förbrukats kan med kompletteringsbudgeten föras över till nästkommande år.

Budgeten för investeringar i maskiner och inventarier ska normalt vara anpassad så att medlen förbrukas under året.

Bedömning

Ledningskontoret anser i huvudsak att begäran om kompletteringsbudget är rimlig, även om den är väldigt hög, avseende investeringar i pågående byggnads- och anläggningsprojekt samt övriga större projekt. Beträffande investeringsmedel för maskiner och inventarier är huvudregeln att dessa medel är på årsbasis och alltså inte ska föras mellan åren.

Den totala investeringsbudgeten för 2016 blir enligt ledningskontorets förslag 901,7 mnkr (inklusive 332,6 mnkr i kompletteringsbudget) vilket är mycket högt. Det är dock svårt att göra omprioriteringar då större delen av projekten är byggnads- och anläggningsprojekt som pågår.