تقاضای بیمه بیماری متولدین خارج از کشور کمتر پذیرفته می‌شود

2:03 min

متولدین خارج از کشور در مقایسه با متولدین داخل، علی‌رغم تشخیص بیماری، بیشتر با جواب منفی برای دریافت حق بیمه بیماری مواجه می‌شوند. 

تفاوت‌ها در دریافت جواب رد تنها می‌تواند با عواملی مانند  سطح تحصیلات، شغل و درآمد  توضیح داده شود.
اداره بازرسی صندوق بیمه خدمات اجتماعی و درمانی در جدیدترین بررسی خود، اظهار می‌کند: یک بخشی از توضیح می‌تواند به کاستی در تحقیقات صندوق بیمه خدمات اجتماعی و درمانی در مورد حق برخورداری از این مزایا برای افرادی که جواب منفی یا مثبت دریافت کرده‌اند، مرتبط  باشد. 
مارتین سودر، مسئول این بررسی، می‌گوید: این مسئله به بررسی بیشتر و فعالانه در صندوق بیمه خدمات اجتماعی و درمانی نیاز دارد. هم در مورد متولدین داخل کشور که با بیمه بیماری آنها موافقت می‌شود و هم برای کسانی که متولد خاورمیانه، شمال آفریقا و ترکیه هستند که جواب منفی دریافت می‌کنند. 

درخواست متولدین خاورمیانه، شمال آفریقا و ترکیه در مقایسه با متولدان داخلی که پاسخ منفی دریافت کرده‌اند، از نقص‌های بیشتری برخوردار بوده‌اند.
باوجود این، صندوق بیمه خدمات اجتماعی و درمانی به‌اندازه کافی این نقص‌ها را کامل نمی‌کند. به‌علاوه این صندوق امکان استفاده از کمک مترجم رسمی در زمان نیاز را فراهم نمی کند.
بسیاری از متولدین داخل که با درخواست بیمه بیماری آنها موافقت شده، تا حد زیادی با یک تماس تلفنی با پزشک، گواهی پزشک را دریافت می‌کنند.

بر پایه اعلام اداره امور اجتماعی،  گواهی پزشک که از طریق تماس تلفنی با دکتر صادر شود باید تنها در شرایط استثنایی رخ دهد. با این حال صندوق بیمه خدمات اجتماعی و درمانی، در موارد بسیار محدودی، مکمل گواهی پزشک را از متقاضی، مطالبه می‌کند. 
 اکثر کسانی که متقاضی دریافت بیمه بیماری هستند، از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند. اما شمارمتولدین خارج از کشوری که جواب منفی دریافت می‌کنند، بیش از متولدین داخل است. بررسی‌های پیشین نشان می‌دهد در میان کسانی که پاسخ منفی دریافت می‌کنند، افراد بیکار بیشتر به چشم می‌خورند. 
دریافت پاسخ منفی برای تقاضای دریافت بیمه بیماری در میان متولدین خاورمیانه، شمال آفریقا و ترکیه بیشتر است که این افراد در مقایسه با متولدین داخل، از پایگاه مناسب در بازار کار برخوردار نیستند.