کارفرما با پرداخت هزینه بیشتر به کارکنان بیمار مخالف است

1:00 min

پیشنهاد دولت برای افزایش مسئولیت کارفرماها دربرابر کارکنانی که طولانی مدت بیمارمی شوند، با انتقاد روبروشده‌است.

وزیر امور بیمه های اجتماعی، انیکا استراندهِل امیدواراست که با اجرای این پیشنهاد، از میزان بیماری استعلاجی کاسته شود، اما به نظر اتحادیه کمون‌ها و شوراهای استانی کشور (SKL)، این افزایش می تواند به کمون‌ هایی که دارای اقتصاد ضعیف و میزان بیکاری بالایی هستند، ضربه بزند. لِنا میکو، مدیر این اتحادیه می گوید که نگرانی آنها ازاین است که شرایط برای بازگشت دوباره بیماران طولانی مدت به کار دشوارتر شود. میزان بیماری های استعلاجی درحال افزایش است و تخمین زده می شود که هزینه پرداخت بیمه بیماری تا چهارسال دیگر به بیش از ۵٠ میلیارد کرون برسد. دولت به عنوان راه حلی برای این مشکل، پیشنهادکرده است که کارفرماها ٢۵ درصد هزینه های کارکنان بیمار خود را پس از ۹٠ روز بیماری به عهده بگیرند.