ناتوانی سوئد در رسیدگی به کودکان نیازمند

3:29 min

جایگاه نامناسب سوئد درزمینه کمک به کودکانی که درجامعه دربدترین شرایط زندگی قراردارند.

وضعیت کودکان را یونیسف، بنیاد کودکان سازمان ملل درسطح بین المللی مورد بررسی و مقایسه قرارداده است. این بررسی در زمینه اقتصادی، بهداشت و آموزش انجام شده است.
به گفته Christina Heilborn مدیر برنامه ریزی یونیسف در سوئد، کشورهای همسایه مانند دانمارک، نروژ و فنلاند دراین زمینه درصدر فهرست قراردارند، اما جایگاه سوئد در ردیف پایین این فهرست است. به نظر او ناتوانی سوئد درخارج کردن چنین کودکانی از وضعیت بد اقتصادی و اجتماعی بسیار نگران کننده و چشمگیراست.
این مقایسه، در ۳۵ کشور عضو اتحادیه اروپا و سازمان همکاری اقتصادی اروپا برای بررسی شکافی که از نظر اقتصادی، بهداشتی، آموزشی و وضعیت عمومی میان کودکان دراین کشورها وجوددارد، انجام شده است. تمرکز بیشتر دراین بررسی، بر یک دهم کودکانی بوده که بدترین شرایط را درجامعه دارند. در ردیف اول تا چهارم این فهرست به ترتیب دانمارک، فنلاند، نروژ و سویس قراردارند. جایگاه سوئد در ردیف ۲۳ این فهرست و پایین تر از کشورهای بالکان، اروپای شرقی، یونان و آمریکا ست. به نظر کریستینا هیلبوُرن عجیب است که در سوئد هیچ اقدامی برای کمک به کودکانی که در چنین شرایط اقتصادی و اجتماعی زندگی می کنند و به ویژه یک دهمی که شرایط بدتری دارند، نشده است. او می گوید که نگرفتن تصمیم برای دست رسی به چنین کودکانی، انتخابی ست که انجام شده است.
یکی از دلایلی که سوئد را درچنین وضعیتی قرارداده، افزایش شمار پناهجویان است، اما به نظر یونیسف این دلیل، چندان قانع کننده نیست. این بنیاد خواستار اقداماتی سیاسی برای بهبود زندگی این کودکان ازجمله با افزایش کمک های مالی و همکاری بیشتر میان مدارس و سازمان خدمات اجتماعی شده است. کودکان تنها و پناهجویان، بیشترین تعداد این نیازمندان را تشکیل می دهند. به گفته کریستینا هیلبوُرن از بنیاد یونیسف، آنچه درحال حاضر دیده می شود این است که کودکانی با شرایط مالی نامناسب بیشتر دچار ناسلامتی و عدم پیشرفت در مدرسه می شوند و این وضعیت باعث می شود که آنها در ادامه زندگی به حاشیه جامعه پرتاب شوند.