محدودشدن کمک هزینه ها در بودجه سایه حزب مودرات

0:57 min

حزب مودرات خواستار محدودکردن کمک های مختلف به متقاضیان پناهندگی ست.

این حزب می خواهد که به کودکان و جوانانی که در مراکز نگهداری از کودکان، در اقامتگاه های کمکی و نزد خانواده ها زندگی می کنند، مستمری بازماندگان (Efterlevandestöd) پرداخت نشود. همچنین، مجازنبودن زندگی در مراکز نگهداری از کودکان پس از ۲۰ سالگی که هزینه آن ۲۰۰۰ کرون در روزاست و پرداخت کمک هزینه والدین تنها درصورت یافتن شغل یا مسکن دائمی، از دیگر خواست های حزب مودرات است که امروز در بودجه سایه این حزب معرفی شد. این حزب، صرفه جویی هایی به میزان ۲۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون کرون تا سال ۲۰۲۰ پیشنهادکرده است. ازجمله این صرفه جویی ها می توان به قطع کمک های مالی مختلف به پناهجویان، کاهش کمک هزینه بیکاری و بیمه بیماری اشاره کرد.