تقلب مالیاتی یک شرکت بزرگ سوئدی

0:54 min

تقلب مالیاتی شرکت بزرگ تولید کاغذ و مواد بهداشتی SCA توسط تلویزیون سوئد افشاشده است.

 به گزارش تلویزیون، این شرکت درسکوت کامل، بانک داخلی خود را درهلند به بهای ۴۸ میلیارد کرون به خودش فروخته و ازطریق یک شعبه خود درسوئد، مبلغ یک میلیاردکرون کسری بهره گزارش کرده است. به گفته رئیس بخش حقوقی اداره مالیات، توماس الگوُتسوُن، این کسری بهره، به سوئد مربوط نمی شده است. دادگاه اداری درماه مارس ازشرکت SCA خواست تا یک میلیاردکرون برای اصل مالیات و جریمه آن به اداره مالیات بپردازد. این شرکت درصدد شکایت از رای دادگاه اداری ست. این شرکت همچنین اعلام کرده است که تصورنمی کند این ماجرا پیامدهای اقتصادی یا مالیاتی برای شرکت داشته باشد.