برخی از کودکان تنهای پناهجو مجبورند به کمون مبدا بازگردند

2:18 min

سال گذشته از هر سه کودک پناهجو، یک نفر در کمونی خارج از کمون مبدا ساکن شده بود. اکنون کمونها می خواهند تا آنها را به کمون مبدا بازگردانند.

یکی از این کودکان تنهای پناه‌جوی امیر نام دارد. او از سوی اداره مهاجرت به کمون کوملا منتقل شده بود اما از آنجایی که آنها مسکن خالی برای نگهداری از او نداشتند مجبور شدند تا او را به کمون اوپسالا به سپرند.

امیر تصور می‌کرد که مکان جدید او، خانه‌ی دائمی او خواهد بود اما پس از چهار ماه کمون کوملا تصمیم گرفت تا او را به یکی از خانه‌های ویژه کودکان تنهای پناه‌جو در کوملا منتقل کند.

امیر می‌گوید: «آنها اول گفتند که تو ساکن اوپسالا می‌شوی و بعد من مدرسه را شروع کردم و دوست پیدا کردم و حالا می گو یند که باید به کوملا برگردی.»

 در طول سال گذشته، بیش از ۳۳ هزار کودک و نوجوان تنهای پناه‌جو به سوئد رسیدند که به دلیل کمبود مسکن در بسیاری از کمون‌ها، حدود ۳۵ درصد از این افراد در کمون‌های دیگری ساکن شدند.

اکنون آمار دقیقی از تعداد کودکان و نوجوانانی که به کمون اولیه خود باز می گردند در دست نیست، اما کمون های سوئد و بازرسی ویژه بهداشت و مراقبت اداره امور اجتماعی به بخش خبری رادیو سوئد می گوید که این پروسه در حال حاضر در چندین کمون در جریان است.

آنلی کووی، مدیر اداره امور اجتماعی کوملا می گوید:«ما در نظر داریم تا در راستای وظیفه ای که اداره مهاجرت به ما محول کرده، تا جایی که ممکن است در کمون خودمان به این بچه ها رسیدگی کنیم.»

امیر از کمون کوملا به دادگاه شکایت کرده است و دادگاه نیز به نفع او رای داده و گفته است که جدا کردن امیر از محیطی که با آن ارتباط برقرار کرده نادرست است. اما اکنون کمون کوملا هم شکایت کرده است و دادگاه استیناف اداری‏ قرار است تا به زودی رای نهایی را صادر کند.

حبیب، سرپرست(گودمان) امیر، امیدوار است که دادگاه به نفع او رای دهد. او می گوید:«به نظر من مجبور کردن امیر به دور شدن از اوپسالا، جایی که او زندگی جدیدی را تشکیل داده و خود را امن احساس می کند، کار درستی نیست.»