تلاش داعش برای عضوگیری از میان افراد جویای کار 

نماینده گروه تروریستی داعش سعی داشت از میان افرادی که به دفتر ادغام اداره کاریابی شهر مالمو مراجعه می‌کنند، عضوگیری کند. هم مراجعه‌کنندگان و هم کارکنان این اداره در مورد تلاش داعش برای عضوگیری، هشدار دریافت کرده اند.

پر اولا پرشون، رئیس امنیت اداره کاریابی می‌گوید: فردی به دنبال تماس با کسانی بود که در محل کار ما نشسته یا مشغول کار بودند و می‌خواست برای دیدار با آنها، آدرس محلی را در اختیارشان قرار دهد.
آنها گفتند که نماینده داعش هستند؟
- مراجعه‌کنندگان و کارمندان این‌طور برداشت کرده‌اند.
پر اولا پرشون  به طور دقیق نمی‌داند که  برای عضوگیری داعش چه گروهی، موردنظر  است اما این اتفاق در مورد کسانی  بود که به ربان عربی صحبت می‌کردند. 
اداره کاریابی این اتفاق را به پلیس امنیت گزارش کرد و روتین‌ها و روش‌های داخلی را تغییر داده و به تمامی افراد در ارتباط با وقوع اتفاقات مشابه، آگاهی‌رسانی کرده است. 
پرشون می‌گوید: ما این مساله را جدی می‌گیریم. اداره کاریابی باید برای مراجعه‌کنندگان و کارکنان محیط امنی باشد. در این محل باید در مورد کار صحبت کرد. 
پرشون تاکید می‌کند که اتفاقات این چنینی نباید رخ بدهد.