Jämlikhetsdata - rasregister eller metod för att motverka rasism?

12 min

Med stöd av en rapport av Tobias Hübinette, lektor vid Karlstads universitet, har Botkyrka kommun bestämt sig för att samla in data om befolkningen när det gäller bland annat etnicitet och religion - så kallad jämlikhetsdata. Men projektet är omdebatterat.

Tobias Hübinette anser att jämlikhetsdata borde införas i hela Sverige, för att motverka rasism och diskriminering. De sju diskrimineringsgrunderna i Sverige är kön, könsöverskridande identitet, etnicitet eller hudfärg, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. I svensk folkbokföring finns bara uppgifter om kön och ålder. Det räcker inte menar Tobias Hûbinette:

- Vi lever idag med en befolkningssammansättning som är mer heterogen än någonsin och där det därför blir allt svårare att mäta och komma tillrätta med ojämlikheter i samhället, säger han.

Men projektet har stött på motstånd bland annat från minoritetsgrupper som är rädda för en ny rasregistrering. Anosh Ghasri, liberal debattör, är en av de som är starkt kritiska till jämlikhetsdata.

- Syftet med det här är tveksamt. Vi ser en trend där vi i allt högre grad knyter våra rättigheter till våra identiteter och fokuserar på våra skillnader istället för att se det gemensamma, säger Anosh Ghasri.

Flera europeiska länder och USA har redan jämlikhetsdata, men i Sverige finns ett starkt motstånd. Förklaringen, tror både Hübinette och Ghasri, ligger i dåliga erfarenheter av tidigare registreringar av bland annat romer. I det projekt som nu dras igång i Botkyrka ska datan samlas in anonymt och frivilligt via enkäter, enligt Tobias Hübinette.