Graviditetsdiabetes kan ge svåra komplikationer – men vården varierar stort

1:44 min

Högt blodsocker under en graviditet för med sig en lång rad hälsorisker. Men vem som får hjälp att få ned sitt höga blodsocker varierar mycket mellan olika delar av landet, visar barnmorskan Maria Lindqvist i sin doktorsavhandling.

Graviditetsdiabetes, som diagnosen definieras idag, förekommer hos runt två procent av alla gravida i Sverige. Tillståndet betyder att den gravida har förhöjt blodsocker, just under graviditeten. Efter födseln återgår blodsockervärdena i regel till de normala.

Men det är inte bra att dras med för högt blodsocker när man väntar barn. Det förhöjda blodsockret ger inte minst en ökad risk för dem som varit gravida att senare i livet få diabetes typ 2.

Maria Lindqvist är barnmorska och forskare i gynekologi och obstetrik vid Umeå universitet. Hon har nyligen lagt fram en doktorsavhandling som bland annat handlar om gränsvärden för graviditetsdiabetes.

Både gränsvärden och metoder för att upptäcka förhöjt blodsocker hos gravida skiljer sig mycket mellan olika delar av landet, visar avhandlingen.

Ett värde kan gälla i ett område och ett annat värde i ett annat. Det här beror på att landets mödrahälsovårdsområden har stort självbestämmande att avgöra var de vill sätta gränsvärdena, och vilka rutiner de vill ha.

I praktiken innebär det att vården av gravida i Sverige är ojämlik, anser Maria Lindqvist.

I de delar av landet där gränsvärdena varit högt satta har gravida sannolikt fått gå längre tid med förhöjt blodsocker än gravida i andra områden, menar hon.

– Hälso- och sjukvårdslagen bygger ju på lika vård på lika villkor. Det ska inte vara avhängigt av om man bor i ett visst geografiskt område om man ska få hjälp.

Maria Lindqvist har i sin avhandling också visat att ju högre blodsockerhalter hos svenska gravida, desto fler komplikationer och ingrepp vid förlossningen, statistiskt sett.

Dessa slutsatser dras efter en genomgång av bland annat det svenska Graviditetsregistret, med data över 180 000 gravida och deras blodsockervärden mellan åren 2011 och 2012.

Komplikationer vid förlossningen kan handla om sådant som kejsarsnitt, både planerade och akuta. En annan komplikation kan vara att barnet måste dras ut med hjälp av tång eller sugklocka.

Det höga blodsockret i livmodern får nämligen fostret att bli större och tyngre än det annars hade blivit. Storleken kan medföra att barnet får svårare att komma ut.

För att förhindra att sådana här negativa följder uppstår gäller att höga blodsockervärden upptäcks tidigt för att den gravida ska hinna få ned sina blodsockernivåer i god tid.

Det görs oftast via bättre kost och mer motion, ibland i samråd med en dietist. I vissa fall krävs också medicinering.

Socialstyrelsen skickade i fjol ut nya rekommendationer till hela landet om enhetliga gränsvärden för graviditetsdiabetes. De värden som rekommenderas är lägre än de gränsvärden som råder på de flesta håll idag.

Kerstin Berntorp, överläkare och professor i endokrinologi vid Lunds universitet, säger att kvinnor i Sverige med stor sannolikhet kommer att få färre förlossningsskador framöver om de nya rekommendationerna slår igenom.

– Ja, det tror jag absolut. Vi vet från den internationella studie där de här gränsvärdena är framtagna att barnen i mindre utsträckning blir för stora för tiden, som man säger, säger Kerstin Berntorp.

– De drabbas inte i lika hög grad av lågt blodsocker efter födseln. Det blir färre kejsarsnittsförlossningar, vilket i sin tur är ett uttryck för att det blir mindre komplicerade förlossningar.

Blir Socialstyrelsens rekommendationer verklighet kan andelen gravida i Sverige med graviditetsdiabetes trefaldigas, från dagens cirka två procent av alla gravida till över sex procent. Siffran kan bli ännu högre, uppåt 15 procent på vissa håll, enligt uppskattningar gjorda av svenska experter.

Läs mer om avhandlingen här.

Referens: Lindqvist, Maria. Experiences of counselling on physical activity during pregnancy Gestational diabetes mellitus: screening and pregnancy outcomes. Avhandling vid Umeå universitet.